Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza znajduje się tutaj.

     * aby otworzyć dokument typu Lapx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę plików LAPX (przeglądarkę Aktów Prawnych XML)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK
VI kadencji samorządu

numer : z dnia : dotyczy : uwagi :
74/11  30.12.2011r. w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.
73/11  29.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.  
72/11  19.12.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy  
71/11  19.12.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w Urzędzie Gminy Mielnik i świetlicy wiejskiej w Osłowie  
70/11  19.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 3 000 euro pod nazwą ,,Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik".  
69/11  19.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą Wykonanie dokumentacji technicznej ,,Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych na działkach pasa drogowego o numerach geodezyjnych: 15, 61 w miejscowości Tokary"  
68/11  07.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 3 000 euro pod nazwą ,,Dostawa krzeseł biurowych w ilości 50 sztuk do świetlicy wiejskiej w Osłowie gmina Mielnik".  
67/11  07.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Mielnik w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  
66/11  30.11.2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych  
65/11  23.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.  
64/11  21.11.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik - traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 176/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 22 stycznia 2013 r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 74/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2011 r.
63/11  21.11.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”.  
62/11  18.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Mielnik w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r".  
61/11  18.11.2011r. o zmianie zarządzenia nr 57/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.0220575.11 Szkoła Sukcesu II rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”. uchylone Zarządzeniem Nr 63/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011 r.
60/11  18.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa zarządzania projektem Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu.  
59/11  15.11.2011r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020  
58/11  15.11.2011r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2012r.  
57/11  14.11.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”. - uchylone Zarządzeniem Nr 63/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011 r.

- zmienione Zarządzeniem Nr 61/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 18 listopada 2011 r.
56/11  14.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki, małej sceny oraz zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem”.  
55/11  03.11.2011r. w sprawie użyczenia samochodu będącego własnością Gminy Mielnik dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji do realizacji zadania Gminy  
54/11  02.11.2011r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą ,,Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie Parku przy Placu Kościuszki w Mielniku”.  
53/11  25.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.  
52/11  17.10.2011r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik  
51/11  12.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą " Obsługa bankowa budżetu Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat od 1 listopada 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie".  
50/11  12.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Świetlicy Wiejskiej w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ".  
49/11  3.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.  
48/11  29.09.2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 47/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo"  
47/11  27.09.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo” zmienione Zarządzeniem Nr 48/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 września 2011 r.
46/11  19.09.2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP  
45/11  09.09.2011r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ”Dostawa toalety wolnostojącej jednokabinowej (szt.1) spełniającej wymogi sanitarne, przeznaczonej do zaspakajania potrzeb w miejscu skupisk ludzi na terenie wsi Mielnik"  
44/11  26.08.2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.  
43/11  25.08.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku”  
42/11  25.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.  
41/11  24.08.2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników  
40/11  22.08.2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
39/11  10.08.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przejmowanego mienia w związku z zakupem nieruchomości Skarbu Państwa (dz. nr 5981/2) wraz z budynkiem byłego Posterunku Policji w Mielniku.  
38/11  10.08.2011r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "usługa dowozu trójki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie 1 wrzesień 2011 r. – 22 czerwiec 2012 r."  
37/11  04.08.2011r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik  
36/11  04.08.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego"  
35/11  04.08.2011r. w sprawie powołania komisji inwenteryzacyjnej dla przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości TOKARY  
34/11  19.07.2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 22/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej  
33/11  14.07.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  
32/11  14.07.2011r. w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy zmienione Zarządzeniem Nr 99/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 kwietnia 2012 r.
31/11  04.07.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
30/11  29.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.  
29/11  29.06.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik uchylone Zarządzeniem Nr 64/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 listopada 2011 r.
28/11  28.06.2011r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Budowa basenu wraz z ośrodkiem rekreacji i lecznictwa wodnego przy Zespole Szkół w Mielniku"  
27/11  14.06.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy  
26/11  30.05.2011r. w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug w Mielniku i Niemirowie  
25/11  30.05.2011r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 €  
24/11  25.05.2011r. w sprawie powołania Komisji zabezpieczającej mienie  
23/11  23.05.2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  
22/11  20.05.2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej zmienione Zarządzeniem Nr 34/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011 r.
21/11  19.04.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorwi Zakładu Gospodarki Komunalnejw Mielniku traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 171/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2013 r.
20/11  19.04.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finasowego Gminy Mielnik za 2010r.  
19/11  13.04.2011r. w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego  traci moc z dniem wejścia w życie Zarządzenia Nr 180/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 stycznia 2013 r.
18/11  25.03.2011r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.  
17/11  25.03.2011r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.  
16/11  25.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.  
15/11  16.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010r.  
14/11  7.03.2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Mielnik  
13/11  7.03.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej  
12/11  1.02.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  
11/11  28.01.2011r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta  
10/11  19.01.2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gopodarki Komunalnej w Mielniku.  
9/11  19.01.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  
8/11  19.01.2011r. o zmianie zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. zmienione Zarządzeniem Nr 80/12 Wójta Gminy Mielnik z dnia 24 stycznia 2012 r.
7/11  18.01.2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 82/2009 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych  
6/11  13.01.2011r. w sprawie odwołania zastępcy wójta  

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-13

Data modyfikacji: 2013-06-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-13