Zarządzenie Nr 173/13
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Mielnik treści projektów statutów sołectw.

     Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) oraz w związku z § 4 ust. 1 Uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004r. Nr 209, poz. 3010) zarządzam co następuje:

§ 1.  Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Mielnik w zakresie dotyczącym projektów statutów sołectw.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 9 lutego do dnia 25 lutego 2013 roku podczas zebrań wiejskich, przeprowadzonych w sołectwach.

2. Zebrania sołeckie zostaną zwołane i przeprowadzone przez sołtysów sołectw z udziałem wyznaczonych pracowników Urzędu.

3. Projekty statutów sołectw przesłane będą sołtysom a także zamieszczone będą na stronie internetowej gminy: www.mielnik.com.pl .

§ 3.  Poza formą konsultacji określoną w § 2, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi poprzez:

1) złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy Mielnik z terminie do dnia 28 lutego 2013r.;
2) przesłanie treści wniosku bądź opinii na adres poczty elektronicznej e-mail: gmina@mielnik.com.pl z zachowaniem terminu do dnia 28 lutego 2013r..

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.  Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

  • 173/13 (PDF, 94,05 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 173/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Mielnik treści projektów statutów sołectw.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-10