Zarządzenia Wójta Gminy z 2018 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza znajduje się tutaj *.
* aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy: uwagi:
297/18 21.11.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
296/18 15.11.2018 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029
295/18 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Przedszkolne Centrum Nauk w Mielniku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
294/18 14.11.2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2019r.
293/18 14.11.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Ja w Internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa
292/18 08.11.2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych
291/18 07.11.2018 w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa  dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
290/18 30.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
289/18 30.10.2018 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 287/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 października 2018 r w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r".
288/18 29.10.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem zestawów fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej w obiektach stanowiących własność Gminy Mielnik"
287/18 25.10.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik w 2018 r". zmienione Zarządzeniem Nr 289/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 października 2018r.
286/18 23.10.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mielnik
285/18 18.10.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
284/18 17.10.2018 w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
283/18 12.10.2018 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 12  października do 22 października 2018 roku
282/18 04.10.2018 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności
281/18 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
280/18 26.09.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mielnik
279/18 26.09.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
278/18 26.09.2018 w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik
277/18 25.09.2018 w sprawie powołania komisji do oceny wartości użytkowej składników mienia stanowiących własność Gminy
276/18 24.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
275/18 13.09.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
274/18 12.09.2018 o zmianie Zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005 roku, Zarządzenia Nr 8/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku oraz Zarządzenia Nr 80/12 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
273/18 20.08.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
272/18 17.08.2018 w sprawie  zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
271/18 17.08.2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018r.
270/18 13.08.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
269/18 09.08.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Mielniku
268/18 27.07.2018 w sprawie powołania pełnomocnika ds. oragnizacji Żłobka Gminnego w Mielniku
267/18 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa parkingu przy ul. Widokowej w Mielniku"
266/18 24.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa i modernizacja ulic w Mielniku: Ścianka, Górna, Uroczysko"
265/18 16.07.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
264/18 09.07.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Wykonanie nakładek z betonu asfaltowego na terenie Gminy Mielnik"
263/18 05.07.2018 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 9 lipca do 13  lipca 2018 roku
262/18 28.06.2018 o zmianie Zarządzenia Nr 260/18 w sparwie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
261/18 27.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
260/18 26.06.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia prztargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik zmienione Zarządzeniem Nr 262/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 czerwca 2018r.
259/18 19.06.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
258/18 14.06.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa chaty edukacji przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu- etap II stan surowy"
257/18 10.05.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
256/18 08.05.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
255/18 07.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Stanisława Dubois w Mielniku"
254/18 24.04.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
253/18 24.04.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2017r.
252/18 18.04.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie cieku wodnego Rubinek w Mielniku"
251/18 11.04.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Mielnik
250/18 10.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
249/18 28.03.2018 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik"
248/18 27.03.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2017r.
247/18 27.03.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
246/18 22.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z instalacją systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w gminie Mielnik" zmienione Zarządzeniem  Nr 249/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2018r.
245/18 22.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Modernizacja budynku gminnego przy pl. Kościuszki 7 w Mielniku"
244/18 21.03.2018 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2018r.”
243/18 20.03.2018 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku
242/18 09.03.2018 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020 ” w 2018r.
241/18 08.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
240/18 01.03.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik"
239/18 28.02.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
238/18 28.02.2018 w sprawie wyceny i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik
237/18 23.02.2018 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”
236/18 20.02.2018 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Mielnik
235/18 12.02.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
234/18 12.02.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mielnik na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
233/18 07.02.2018 w sprawie zmiany harmonogram zebrań wiejskich na terenie gminy Mielnik
232/18 02.02.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2018 roku
231/18 02.02.2018 w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2018 roku
230/18 02.02.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik
229/18 30.01.2018 w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Radziwiłłówka oraz wyboru członka rady sołeckiej w sołectwie Adamowo-Mętna
228/18 30.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Budowa przedszkola gminnego w Mielniku”
227/18 30.01.2018 w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku przez Gminę Mielnik zmienione Zarządzeniem  Nr 230/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 02 lutego 2018r.
226/18 25.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy Mielnik zmienione Zarządzeniem  Nr 233/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 07 lutego 2018r.
225/18 16.01.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
224/18 16.01.2018 w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik 2018r.
223/18 16.01.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2018 roku
222/18 16.01.2018 w sprawie ustalenia Planu kontroli zewnętrznych na rok 2018
221/18 11.01.2018 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
220/18 10.01.2018 o zmianie zarządzenia w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
219/18 02.01.2018 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym zmienione Zarządzeniem  Nr 220/18 Wójta Gminy Mielnik z dnia 10 stycznia 2018r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-02