Zarządzenia Wójta Gminy z 2019 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza znajduje się tutaj *.
* aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VIII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy: uwagi:
50/19 25.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku"
49/19 25.07.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik"
48/19 25.07.2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mielnik do prowadzenia spraw Gminy Mielnik
47/19 19.07.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
46/19 04.07.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
45/19 03.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Mielnik"
44/19 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
43/19 27.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku"
42/19 21.06.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności
41/19 03.06.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności
40/19 30.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
39/19 10.05.2019 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 r.
38/19 08.05.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku
37/19 26.04.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2018r.
36/19 26.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
35/19 23.04.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
34/19 18.04.2019 w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 roku
33/19 17.04.2019 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
32/19 05.04.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże  oraz  Niemirów-Gnojno
31/19 29.03.2019 w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże  oraz  Niemirów-Gnojno zmienione Zarządzeniem Nr 32/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 5 kwietnia 2019r.
30/19 29.03.2019 w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Mielnik stosowanej przy obrocie wartościami pieniężnymi w związku z poborem opłat na promach rzecznych ,,Ziemia Mielnicka” w Mielniku i ,,Niemirów” w Niemirowie
29/19 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 uchylone w części Zarządzeniem Nr 33/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019r.
28/19 28.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olchowicze i Kudelicze na terenie gminy Mielnik"
27/19 26.03.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu nieograniczonego
26/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018r.
25/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
24/19 19.03.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary i Homoty
23/19 19.03.2019 w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
22/19 12.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/17 w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
21/19 08.03.2019 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych w  wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
20/19 05.03.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
19/19 05.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem zestawów fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej w obiektach stanowiących własność Gminy Mielnik"
18/19 27.02.2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mielnik
17/19 18.02.2019 w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Mielnik
16/19 18.02.2019 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą „Usługa opracowania dokumentacji projektowych budowy linii energetycznych oświetlenia ulicznego oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Mielnik”
15/19 11.02.2019 w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku
14/19 06.02.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i  rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik
13/19 23.01.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
12/19 23.01.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku
11/19 18.01.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności
10/19 17.01.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
9/19 04.01.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik zmienione Zarządzeniem Nr 14/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 6 lutego 2019r.
8/19 03.01.2019 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-07-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-04