88/19

Zarządzenie Nr 88/19
Wójta Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha", trybu jego składania i realizacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 730, 1544 i 2354; zm. z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1394 i 1818) w związku z uchwałą Nr XI/83/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5374) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku jako właściwy do realizacji jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha" finansowanego ze środków własnych Gminy Mielnik.

2. Wójt Gminy Mielnik upoważni, w formie pisemnej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku do realizacji zadań wynikających z uchwały Nr XI/83/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5374) i niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wyprawka przyznawana jest jednorazowo po złożeniu wniosku wraz z załącznikami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku.

2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wyznacza się termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na poprawę wniosku i/lub uzupełnienie brakujących dokumentów. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dołączenia innych dokumentów w tym oświadczeń, w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do wyprawki wymagają potwierdzenia. Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. W przypadku zbiegu prawa do wyprawki osób uprawnionych, wyprawkę przyznaje się osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

5. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

6. W pierwszych trzech miesiącach realizacji wyprawki termin może ulec wydłużeniu.

7. Przyznanie wyprawki nie wymaga decyzji administracyjnej.

8. Odmowa przyznania wyprawki następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. 1. Od decyzji administracyjnej o której mowa § 2 ust. 8 przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

§ 4. 1. Wyprawka przysługuje w formie rzeczowej.

2. Skład wyprawki zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami dziecka/dzieci.

3. W skład wyprawki mogą wchodzić rzeczy niezbędne dla dziecka takie jak: ubrania dziecięce, środki do pielęgnacji dziecka, wyposażenie pokoju dziecięcego, akcesoria do karmienia, zabawki, wózek, fotelik samochodowy, itp.

4. Zakup będzie dokonywany przez Gminę Mielnik bądź wnioskodawcę w sklepach stacjonarnych lub poprzez sklepy internetowe.

5. Jeżeli cena wyprawki zawierająca jedną rzecz dla dziecka, np. wózek, będzie przekraczać kwotę ustaloną uchwałą Nr XI/83/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5374) wówczas płatnikiem całości kwoty będzie wnioskodawca, który przedstawi do wglądu oryginalną fakturę i na jej podstawie otrzyma zwrot na kwotę ustaloną uchwałą Nr XI/83/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5374). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady technicznej zakupionej rzeczy reklamację u producenta zgłasza sam wnioskodawca.

6. Płatnikiem za realizację zamówienia Gminy Mielnik będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku.

7. Wyprawka zostanie skompletowana i dostarczona na adres wskazany we wniosku.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady technicznej zakupionych przez Gminę Mielnik rzeczy, reklamację należy zgłosić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik oraz na stronach www.mielnik.com.pl i www.mielnik.eu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załączniki do treści

  • 88/19 (PDF, 239,66 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha", trybu jego składania i realizacji (zarządzenie wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Marcin Urbański

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-12-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-12-30