Rejestr umów zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik

Rok 2011
Nr umowy Data zawarcia umowy Nazwa podmiotu, z którym Gmina Mielnik
lub Urząd Gminy Mielnik zawarły umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania
1012/ZS3-3/2011  28.12.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej świetlicy wiejskiej Radziwiłłówka na działce nr 288, 289 4 293,62 zł 30.09.2013r.
ZP-O.271.31.1.2011 23.12.2011r. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a 18-230 Ciechanowiec Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej: "Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych na działkach pasa drogowego o numerach geodezyjnych: 15,61 w miejscowości Tokary" 18 450,00 zł 30.03.2012r.
brak 19.12.2011r. Zakład Murarsko – Betoniarski Henryk Mazur ul. Wysoka 27 17-300 Siemiatycze „Wykonanie dwóch krzyży oraz pomnika z napisem „Żołnierzom polskim poległym w 1920 roku w wojnie polsko – bolszewickiej” we wsi Mętna gm. Mielnik 3 075,00 zł 19.12.2011r. - 23.12.2011r.
brak 15.12.2011r. Faber Consulting Sp. z o.o. ul. Sienna 72 lok. 8 00-833 Warszawa Umowa na pozyskanie Partnera oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 9 900,00 zł netto 16.01.2012r.
2011/OSD/02744 14.12.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białsytok Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wg taryfy 31.12.2012r.
2011/OSD/03264 14.12.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wg taryfy 31.12.2012r.
ZP-O.271.26.1.2011 01.12.2011r. GRAFICAD Piotr Mróz ul. Targowa 29 07-420 Kadzidło Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki, małej sceny oraz zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem 10 947,00 zł 30.04.2012r.
brak 01.12.2011r. Usługi Geodezyjne AZYMUT Jerzy Karp, Grzegorz Koroluk ul. Pałacowa 20 17-300 Siemiatycze Wykonanie wznowienia linii granic pasa drogowego działki 13 630,00 zł 31.03.2012r.
brak 28.11.2011r. Biuro Wyceny Nieruchomości i Przedsiębiorstw WYCENIX Kazimierz Jarocki ul. Zygmunta Starego 7/1  Wykonanie wyceny nieruchomości o nr geod. 6257/1 i 6257/2 zabudowanych budynkiem Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej; nr geod. 5196/65 zabudowanej budynkiem oczyszczalni ścieków. Wycena nieruchomości przeprowadzana jest dla potrzeb przekazania ich w trwały zarząd 3 600,00 zł 10.12.2011r.
brak 16.11.2011r. Marianna Agnieszka Ośko  Przygotowanie projektu graficznego albumu z fotografiami  1 650,00 zł 05.12.2011r. do 05.01.2012r.
brak 15.11.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Remont czterech pomieszczeń świetlicy wiejskiej po dawnej szkole w Tokarach 15 326,00 zł 22.12.2011r.
ZP-O.271.25.1.2011 14.11.2011r. Przedsiębiorstwo Business Mobility International Sp. z o.o. ul. Lutosławskiego 18 76-200 Słupsk Opracowanie studium wykonalności projektu i wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami inwestycji pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku - szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu" 4 305,00 zł 25.11.2011r.
LUXUU.00005/2011/763 04.11.2011r. Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Świadczenie usług telekomunikacyjnych wg cennika 24 miesiące
ZP-O.271.23.1.2011 26.10.2011r. GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna ul. Czysta 14 15-463 Białystok Umowa na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego świetlicy wiejskiej w Radziwiłłówce (działki o numerach 288 i 289) wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym 19 803,00 zł 30.04.2012r.
272.4.2011 25.10.2011r. Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo 99 015,00 zł 30.11.2013r.
brak 19.10.2011r. Firma Handlowa-Usługowa Malmar Mariusz Malewski ul. Pałacowa 17 17-300 Siemiatycze Wykonanie podziału działki i wyznaczenie granic nowopowstałej działki o powierzchni 0,60ha położonej na terenie gruntów wsi Maćkowicze o numerze geodezyjnym 93/5 2 091,00 zł 31.11.2011r.
brak 14.10.2011r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie wytyczenia działek 14 450,00 zł 15.02.2012r.
brak 10.10.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Przebudowa wewnątrz świetlicy wiejskiej w Mętnej o łazienkę i WC w pomieszczeniu korytarza 19 066,00 zł I etap do 02.11.2011r.; II etap do 22.12.2011r.
brak 10.10.2011r. BUDOMOST Sp. z o. o. Zaścianki Szosa Baranowicka 37 15-522 Białystok Wykonanie prac utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Mielnik, w miejscowości Mielnik Przedmieście 39 000,00 zł 12.10.2011r.
brak 03.10.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielniku Umowa o zaopatrzenie w wodę - Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej wg taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody czas nieokreślony
brak 01.10.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Umowa o zaopatrzenie w wodę - oczyszczalnia ścieków wg taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody czas nieokreślony
brak 30.09.2011r. Marek Twardowski  Promocja Gminy Mielnik poprzez sport zawodowy (kajakarstwo) od 01.10.2011r. do 31.03.2012r. - 2 000,00 zł; od 01.04.2012r. do 28.02.2013r. - 2 460,00 zł ; od 01.03.2012r. do 30.09.2013r. - 3 001,20zł. 01.10.2011r. do 30.09.2013r.
brak 30.09.2011r. Telewizja Białystok s.c. J. Oniszczuk, A. Filipkowski ul. Żelazna 5/1A 15-297 Białystok Umowa dotycząca produkcji i emisji filmu promocyjnego Gminy Mielnik o tematyce turystyczno-kulturalnej Gminy Mielnik, jego emisja oraz przygotowanie 100 sztuk płyt z filmem, kolorowym nadrukiem w przeźroczystych kopertach 10 500,00 zł 2011 rok i 2012 rok
brak 30.09.2011r. Telewizja Białystok s.c. J. Oniszczuk, A. Filipkowski ul. Żelazna 5/1A 15-297 Białystok Umowa dotycząca produkcji i emisji 4 reportaży tematycznych Gminy Mielnik 10 000,00 zł 1 reportaż 23.10.2011r, trzy pozostałe reportaże zostanie uzgodniona odrębnie
brak 25.09.2011r. Andrzej Sokołowski Wykonanie projektu badań geologicznych na wykonanie otworu w celu wykonania ujęcia wody do celów leczniczych 10 000,00 zł 25.09.2011r. - 15.01.2012r
brak 20.09.2011r. Andrzej Marczuk Tablica informacyjna drewniana 700,00 zł 20.09.2011r. - 15.12.2011r.
brak 20.09.2011r. Ireneusz Kuraś Działanie promocyjne na rzecz Gminy Mielnik 3 271,00 zł 24.09.2011r.
brak 19.09.2011r. Barbara Warszycka Obsługa informatyczna wyborów parlamentarnych 250,00 zł 19.09.2011r. - 10.10.2011r.
brak 19.09.2011r. Iwona Paździora - Patkowska Obsługa informatyczna wyborów parlamentarnych 250,00 zł 19.09.2011r. - 10.10.2011r.
brak 19.09.2011r. Kamil Markiewicz Obsługa informatyczna wyborów parlamentarnych 250,00 zł 19.09.2011r. - 10.10.2011r.
brak 19.09.2011r. Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko ul. Asnyka 10 17-300 Siemiatycze Zasilanie kiosku informatycznego na budynku Urzędu Gminy, zasilanie kiosku informatycznego na skwerze przy ul. Plac Kościuszki w Mielniku 3 321,00 zł 8 dni od dnia podpisania umowy
brak 15.09.2011r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie map do celów projektowych działek o numerach geodezyjnych 6114/17 i 6112 1 500,00 zł 07.10.2011r.
B/671/2011/3/0 11.09.2011r. PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku Biuro Obsługi Klienta Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski 15-082 Białystok Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x wg taryfy 01.08.2011r. - 01.11.2011r.
RG.272.2.2011 09.09.2011r. MWM Sp. z o.o. ul. Grottgera 35 44-100 Gliwice Opracowanie dokumentacji - projektu budowlano - wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: "Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku" wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa 121 770,00 zł 15.09.2012r.
722/ZS3-3/2011 08.09.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków P2 1 717,45 zł 30.11.2012r.
721/ZS3-3/2011 08.09.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków P4 858,72 zł 30.11.2012r.
675/ZS3-3/2011 08.09.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków P3 1 717,45 zł 31.07.2013r.
 674/ZS3-3/2011 08.09.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przepompownia ścieków P5 858,72 zł 30.05.2013r.
brak 06.09.2011r. Artur Jaworski Obsługa informatyczna wyborów parlamentarnych 430,00 zł 06.09.2011r. - 10.10.2011r.
brak 02.09.2011r. AP-PROJEKT Biuro Architektoniczne Piotr Dec ul. Malachitowa 16 15-157 Białystok Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim i przedmiarami, świadectwem charakterystyki energetycznej istniejącego obiektu Świetlicy Wiejskiej w Wilanowie 14 760,00 zł 40 dni od dnia podpisania umowy 
brak 01.09.2011r. Usługi Projektowo-Kosztorysowe Pućko Leon ul. Wysoka 35 17-300 Siemiatycze Wykonanie „Projektu Budowlano – Wykonawczego”, który ujmuje branże: projekt architektoniczno-urbanistyczny; projekt przyłącza wody i kanalizacji 3 500,00 zł 40 dni od dnia podpisania umowy 
brak 01.09.2011r. PHU Sykoma – Agnieszka Sidorska ul. Frezji 16 05-140 Skubianka Doradztwo w zakresie: pozyskania informacji na temat strumieni dotacyjnych w ramach POIiŚ do realizacji celów zapisanych w KPOŚK; analiza studialna możliwości zmian w wielkości aglomeracji Gminy Mielnik zawartej w Aktualizacji KPOŚK 2009 – dokument zatwierdzony przez RM w dniu 02.03.2010r.; opracowanie podstaw do sporządzenia SIWZ na wybór wykonawcy budowy PBOŚ w aglomeracji Mielnik 10 000,00 zł netto 20.09.2011r.
brak 01.09.2011r. Damian Sypek Szkolenie piłkarzy MKS Mielnik 1 800,00 zł 01.09.2011r. - 30.11.2011r.
brak 01.09.2011r. Robert Rokosz Szkolenie piłkarzy MKS Mielnik 1 800,00 zł 01.09.2011r. - 30.11.2011r.
brak 30.08.2011r. Bolesława Usakiewicz Występ zespołu "Kalinka" z Żurobic podczas imprezy "Biesiada Mielnicka" 1 200,00 zł 03.09.2011r.
brak 30.08.2011r. Henryk Mułenko Występ zespołu "Nikado" podczas imprezy "Biesida Mielnicka" 180,00 zł 03.09.2011r.
brak 30.08.2011r. Barbara Sołtan Występ autorski kabaretu "Łzy Sołtysa" podczas imprezy "Biesiada Mielnicka" 879,00 zł 03.09.2011r.
brak 30.08.2011r. Kranz-Gaz ul. Chopina 34 17-300 Siemiatycze Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną, kosztorysem inwestorskim i przedmiarami inwestycji przebudowy zbiorników rozchodowych wody SUW w Mielniku 9 600,00 zł w terminie 30 dni od dnia udostępnienia niezbędnych dokumentów
brak 30.08.2011r. Tomasz Zientek Fire Show, Uv Show - spektakl podczas imprezy "Biesiada Mielnicka" 2 700,00 zł 03.09.2011r.
RG.272.2.2011 25.08.2011r. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice Sprzedaż i zakup energii elektrycznej całodobowo: 0,3322zł/kWh; 0,3439 zł/kWh; 0,2947 zł/kWh 01.10.2011r. - 31.12.2012r.
brak 24.08.2011r. Małgorzata Szymańska Obsługa księgowa spisu ludności i mieszkańców 800,00 zł 31.12.2011r.
brak 24.08.2011r. Łarysa Kierkowicz Obsługa księgowa spisu ludności i mieszkańców 900,00 zł 31.12.2011r.
brak 24.08.2011r. Joanna Szkop Udział w posiedzeniu 2 komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnii nauczyciela mianowanego 400,00 zł 24.08.2011r.
brak 24.08.2011r. Dorota Daniłowska Udział w posiedzeniu 2 komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnii nauczyciela mianowanego 400,00 zł 24.08.2011r.
624/ZS3-3/2011 24.08.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej toaleta miejska, położonego przy ul. Brzeska 6141 17-307 Mielnik 515,23 zł 30.05.2013r.
brak 18.08.2011r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie wytyczenia działki o numerze geodezyjnym: 1) działka numer 5957 tj. ul. Górna; 2) działka numer 5977 tj. ul. Zamkowa; 3) działka numer 5823 tj. część ul. Sadowej; obręb Mielnik, działki położone w Mielniku 9 700,00 zł 30.09.2011r.
brak 18.08.2011r. Jerzy Karp ul. Legionów Piłsudskiego 4/2 17-300 Siemiatycze Wykonanie mapy do celów projektowych na działce o numerze geodezyjnym 4976/2, obręb Mielnik, działka położona w Mielniku 550,00 zł 26.08.2011r.
brak 18.08.2011r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wykonanie mapy do celów projektowych na działce o numerze geodezyjnym 6141, obręb Mielnik, działka położona w Mielniku 550,00 zł  31.08.2011r.
brak 16.08.2011r. Frania Sikorska Świetlicowa w Tokarach 500,00 zł/ miesięcznie czas nieokreślony
brak 11.08.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Umowa o zaopatrzenie w wodę - budynek administracyjno - mieszkalny położony przy ulicy Plac Kościuszki 7 wg taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody czas nieokreślony
RG.7011.8.2011.RD 08.08.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Wykonanie stalowego ogrodzenia krzyża przydrożnego wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką granitową wewnątrz ogrodzenia jak też zagospodarowanie wnętrza przydrożnego krzyża poprzez wyłożenie podłoża korą drzewną w Wilanowie 3 987,00 zł 15.09.2011r.
 RG.7011.6.2011.RD 05.08.2011r. Grzegorz Koroluk ul. Lipowa 14 17-300 Siemiatycze Wytyczenie działki o numerze geodezyjnym 6114/17, obręb Mielnik, działka położona przy ul. Brzeskiej - ul. Popław w Mielniku 1 600,00 zł 16.09.2011r.
 477/MS/11 01.08.2011r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa Dzierżawa części nieruchomości o powierzchni 1300m2 równowartość w 2011 roku 28,47dt żyta, w pozostałych latach 52,00 dt żyta 31.07.2016r.
brak 28.07.2011r. Zakład Gospodarki Komunlanej GRONEKO Mikorzyn 19 87-732 Lubanie Umowa na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 42 000,00 zł 01.08.2011r. - 15.10.2011r.
brak 26.07.2011r. Mieczysław Kucharski Sporządzenie opinii dotyczącej możliwości uzyskania statusu uzdrowiska dla miejscowości Mielnik 3 550,00 zł 01.08.2011r. - 30.09.2011r.
brak 25.07.2011r. Aleksander Załęski Wykonanie dokumentacji fotograficznej bunkrów na tzw. Linii Mołotowa w Moszczonie Królewskiej 1 500,00 zł 31.07.2011r.
RG.271.15.1.2011 20.07.2011r. Fundacja Euro-Most ul. Wiertnicza 138 02-952 Warszawa Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 w roku 2011 28 000,00 zł netto 16.09.2011r.
brak 12.07.2011r. Stanisław Koszołko Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mielnik 12 275,44 zł 12.07.2011r. - 16.12.2011r.
 RG.272.1 08.07.2011r. BRABUD s.c. Antoni Rutkowski, Jacek Rutkowski ul. Sobolewska 4a 15-351 Białystok Wykonanie robót uzupełniających zamówienie podstawowe dla inwestycji "Adaptacja budynku kina na potrzeby muzeum w Mielniku" 57 105,92 zł 30.07.2011r.
brak 07.07.2011r. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11 08-110 Siedlce  Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu: Budynek zaplecza sportowego wraz z trybuną stadionu w Mielniku przy ul. Zamkowej w Mielniku 8 241,00 zł 30.09.2011r.
brak 05.07.2011r. Mirosław Czerwiński Wykonanie 19 szt. tablic informacyjnych, drewnianych 10 000,00 zł 04.08.2011r.
brak 01.07.2011r. Beata Bezubik Przygotowanie analizy SWOT ładu ekologiczno - przestrzennego w Strategii Rozwoju Gminy Mielnik 2 000,00 zł 01.07.2011r. - 31.08.2011r.
brak 01.07.2011r. Dorota Michalik Opracowanie i wygłoszenie referatu pt. Ocena związku Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Królewstwa Polskiego w polskiej historii od XVIII do XX wieku 1 500,00 zł 03.07.2011r.
20R/ZS3/2011 30.06.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego  2 460,00 zł brutto 01.07.2011r. - 30.06.2012r.
00327/000421/p/2011 27.06.2011r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Romanba Sanguszki 1 00-222 Warszawa Świadczenie usług certyfikacyjnych 366,54 zł 2 lata
U-05/06/2011 23.06.2011r. Energy Solution Sp. z o.o. ul. Głębocka 54F lok. 45 03-287 Warszawa Umowa na zbieranie informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej zgodnie z prawodawstwem polskim i unijnym 5 535,00 zł 30 dni od daty zawarcia umowy
457/ZS3-3/2011 17.06.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej budynek świetlicy, położonego przy osłowo na działce nr 5220/1  2 747,92 zł 30.11.2012r.
brak 02.06.2011r. Franciszek Mocarski Koncert orkiestry dętej oraz pokaz musztry paradnej z okazji gminnych obchodów dnia strażaka w Mielniku 1 000,00 zł 05.06.2011r.
brak 27.05.2011r. Antoni Kapelko Obsługa muzyczna imprezy "Dzień Samorządowca" w dniu 27.05.2011r. 240,00 zł 27.05.2011r.
9.RG.071-310.1 25.05.2011r. Usługi Projektowo-Kosztorysowe Krzysztof Leszczyński ul. Kasztanowa 99 17-300 Siemiatycze Penienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Wykonanie robót budowlanych służących zagospodarowaniu turystycznemu rezerwatu przyrody "Góra Uszeście" w Mielniku" 1 500,00 zł 25.05.2011r. - 17.06.2011r.
8.RG.0710-310.1 23.05.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Wykonanie robót budowlanych służących zagospodarowaniu turystycznemu rezerwatu przyrody "Góra Uszeście" w Mielniku 35 041,30 zł 26.05.2011r. - 17.06.2011r.
brak 18.05.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Umowa o zaopatrzenie w wodę - świetlica Osłowo wg taryfy cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody czas nieokreślony
brak 10.05.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku ul. Popław 8 17-307 Mielnik Roboty remontowre dróg wewnętrznych: drogi polne Osłowo, drogi polne Mielnik 22 558,64 zł 03.06.2011r.
7/RG.271.2.2011 22.04.2011r. "Kranz-gaz" Andrzej Kranz ul. Chopina 34 17-300 Siemiatycze Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ścianki w Mielniku" 1 845,00 zł 15.05.2011r.
5/RG.271.2.2011 14.04.2011r. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach ul. Żwirki i Wigury 13a 17-300 Siemiatycze Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ścianki w Mielniku 72 570,00 zł 15.05.2011r.
6/RG.341-1/11 13.04.2011r. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a 18-230 Ciechanowiec Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Przebudowa drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka - Grabarka - wykonanie nawierzchni bitumicznej" 6 150,00 zł 01.06.2011r. - 31.07.2011r.
 4/RG.341-1/11 08.04.2011r. Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183 17-100 Bielsk Podlaski Przebudowa drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka - Grabarka - wykonanie nawierzchni bitumicznej 1 477 421,81 zł 01.06.2011r. - 31.07.2011r.
2/11 05.04.2011r. Pracownia Projektowa Beata Popławska ul. Długa 15/3 Łomża Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu: Adaptacja byłego budynku kina na cele muzealne objętego pozwoleniem na budowę 1 476,00 zł 05.04.2011r. - 30.05.2011r.
brak 01.04.2011r. Michał Baranowski Szkolenie piłkarzy MKS Mielnik 1 800,00 zł 01.04.2011r. - 30.06.2011r.
085/III 31.03.2011r. PGE Obrót S.A. Oddział w Białymstoku ul. Świętojańska 12 15-082 Białystok Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zgodnie z taryfą 01.04.2012r.
brak 30.03.2011r. Teresa Borowska Aktualizacja budynków i osób dla spisu powszechnego 1 126,00 zł 30.03.2011r.
LUXUU.00005/2011/86 29.03.2011r. Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 42,00 zł netto/ miesięcznie czas nieokreślony
1/2011 22.03.2011r. Firma "RETUSZ" Usługi remontowo-wykończeniowe Żero Franciszek ul. Pałacowa 17B/1 17-300 Siemiatycze Remont pomieszczeń lokalu komunalnego w budynku remizy strażackiej w Mielniku 36 466,93 zł 22.03.2011r. do 20.04.2011r.
brak 22.03.2011r. Grzegorz Śnieżko Opracowanie programu funkcjonowania Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Przygotowanie propozycji ekspozycji stałych i czasowych w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej. Przygotowanie propozycji projektu strony internetowej Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej. Kontrola realizacji umowy dotyczącej badań nad zbiorami etnograficznymi z terenu Gminy Mielnik. 2 300,00 zł/ miesięcznie 01.04.2011r - 30.06.2011r.
brak 18.03.2011r. Piotr Sitniewski Szkolenie radnych Rady Gminy Mielnik 2 400,00 zł 18.03.2011r. - 19.03.2011r.
brak 17.03.2011r. Jarosław Danowski Pełnienie funkcji koordynatora prac zespołów opracowujących 20 letnią strategię rozwoju Gminy Mielnik. Przygotowanie materiałów i analiz do opracowania strategii rozwoju Gminy Mielnik. Monitoring systemów funduszy pomocowych oraz przedkładanie informacji o potencjalnych źródłach finansowania. Koordynacja prac związanych z powołaniem Gminnej Fundacji Rozwoju 5 500,00 zł/ miesięcznie 15.03.2011r. - 30.11.2011r.
BSA-1212-11 07.03.2011r. BIATEL BIT S.A. Al. Jana pawła II 23 00-854 Warszawa Usługa serwisowa Systemu Obiegu Dokumentów FlowER 330,00 zł netto/ miesięcznie na okres 3 lat
brak 01.03.2011r. Andrzej Tadeusz Kranz ul. Fryderyka Chopina 34 17-300 Siemiatycze Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową świetlicy wiejskiej w Osłowie 1 230,00 zł/ miesięcznie  od 01.03.2011r. do 30.04.2011r.
brak 01.03.2011r. Projekty i Instalatorstwo Elektryczne Piotr Putko ul. Asnyka 10 17-300 Siemiatycze Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową świetlicy wiejskiej w Osłowie 1 230,00 zł/ miesięcznie 01.03.2011r. - 30.04.2011r.
108/GA/2011 01.03.2011r. Centrum Informatyki "ZETO" S.A. ul. Skorupska 9 15-048 Białystok Udostępnianie systemów, których producentem jest firma Usługi Informatyczne INFOSYSTEM, SYGNITY S.A. i Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku oraz opieka serwisowa nad systemami Zryczałtowana opłata kwartalna zależna od liczby systemów objętych opieką 01.03.2011r. - 28.02.2014r.
brak 23.02.2011r. Halina Mirowska Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł/ miesięcznie 23.02.2011r. - 31.12.2011r.
004/253-3/2011 11.02.2011r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Zakład Sieci Bielsk Podlaski Przebudowa przyłącza do budynku byłego kina adaptowanego na muzeum w Mielniku przy ul. Brzeskiej 9 840,00 zł 30.11.2011r.
brak 01.02.2011r. Michał Paweł Bogacki Sporządzenie analizy funkcjonowania i planu reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Przygotowanie programu oraz organizacji Dni Mielnika i XXI Muzycznych Dialogów nad Bugiem 3 000,00 zł/ miesięcznie 01.02.2011r. - 31.03.2011r.
brak 21.01.2011r. Adam Frankowski Szkolenie z pokazem multimedialnym z tematu "Współczesna dopalacze" 500,00 zł 24.01.2011r.
brak 17.01.2011r. Michał Wierzbicki Kancelaria Radcowsko-Adwokacka Spółka Partnerska ul. Brukowa 28 lok. 2 15-889 Białystok Świadczenie czynności pomocy prawnej 4 920,00 zł/ miesięcznie 31.12.2011r.
brak 13.01.2011r. Anna Małgorzata Markowska ul. Akacjowa 1 17-111 Boćki Uszycie strojów ludowych dla zespołu "Wrzosy" z Wilanowa gm. Mielnik 13 500,00 zł  14.01.2011r. - 08.04.2011r.
00327/000294/p/2011 11.01.2011r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Romana Sanguszki 1 00-222 Warszawa Świadczenie usług certyfikacyjnych 646,98 zł  2 lata
brak 04.01.2011r. EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Stanisław Paniczko ul. Boh. Monte Cassino 19/57 15-873 Białystok Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pod tytułem: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowni ścieków wraz z zasilaniem położonych w Mielniku 1 230,00 zł  20.01.2011r.
 1/2011 03.01.2011r. Wiktor Panfiluk Opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku planu miejscowego 15 000,00 zł  12.03.2014r.
brak 01.01.2011r. Janusz Saciuk Kierowca OSP Niemirów 500,00 zł/ miesięcznie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Teresa Borowska

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2015-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-06-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2015-07-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-06-16