INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za III kwartały 2007r.

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr IV/19/07 z dnia 28 lutego2007r. uchwaliła budżet na 2007r., którego dochody określono na kwotę 11.961.836zł natomiast wydatki na kwotę 14.002.224zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.040.388zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 września wynosi: 12.292.226zł, a plan wydatków: 14.332.614zł.

W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

Załącznik Nr3 do uchwały budżetowej określa wielkość dotacji i jej przeznaczenie.

Ogólny plan dotacji po zmianach na zadania zlecone wynosi 906.920zł. w tym:

- na zwrot części podatku akcyzowego  - 3.594zł
- na administrację publiczną  - 51.478zł
- na pomoc społeczną  -  846.070zł
- wybory przedterminowe do
Sejmiku Województwa Podlaskiego
 - 5.778zł

 

Na dzień 30 września 2007r. Gmina Mielnik nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Plan dochodów za III kwartały 2007r. został zrealizowany w kwocie 9.425.212zł co stanowi 76,7 %.

Struktura dochodów Gminy za III kwartały 2007r kształtowała się następująco:

- dochody własne  -  7.704.859zł
- dotacje celowe ( na zadania własne i zlecone)  - 750.076zł
- subwencja oświatowa  - 970.277zł
Ogółem:  -  9.425.212zł

 

Natomiast wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 8.668.415zł co stanowi 60,5 % planu.

Struktura wydatków Gminy za III kwartały 2007r kształtowała się następująco:

- Rolnictwo łowiectwo  - 66.817zł
- Transport i łączność  -  1.189.182zł
- Administracja publiczna  -  1.334.294zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  - 220.900zł
- Oświata i wychowanie  -  1.773.025zł
- Pomoc społeczna  - 718.294zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  - 961.167zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  - 943.942zł
- Różne rozliczenia (wpłata do budżetu
na uzupełnienie subw.)
 -  1.197.546zł
- Pozostałe działy  - 263.248zł

 

Mielnik 30 październik 2007rok.

   

Wójt

Gminy Mielnik

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-10-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-10-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-10-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-10-30