INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU

 

     Na podstawie art.14 ust.1 ustawy  z 30 czerwca  2005roku  o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mielnik przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy za I kwartał 2007r. 

Rada Gminy Mielnik uchwałą Nr IV/19/07 z dnia 28 lutego2007r. uchwaliła budżet  na 2007r., którego dochody określono na kwotę 11.961.836zł natomiast wydatki na kwotę 14.002.224zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.040.388zł jest nadwyżka z lat ubiegłych.

W ramach budżetu Gminy realizowane  są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe.

Załącznik Nr3 do uchwały budżetowej określa wielkość dotacji i jej przeznaczenie.

Ogólny plan dotacji wynosi    877.478zł. w tym:

- na administrację -

51.478zł

- na pomoc społeczną  -

826.000zł 

Na dzień 31 marca 2007r. Gmina Mielnik nie posiadała zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych. Nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Plan dochodów za I kwartał 2007r. został zrealizowany w kwocie 3.155.063zł

Struktura dochodów Gminy w I kwartale  2007r kształtowała się następująco:

- dochody własne -

2.502.852zł

- dotacje celowe (własne i zlecone) -

211.176zł

- subwencje -

441.035zł

Ogółem:

-

3.155.063zł

Natomiast  wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 2.202.049zł co stanowi 15,7% planu.

Struktura wydatków Gminy w I kwartale  2007r kształtowała się następująco:

- Rolnictwo łowiectwo -

62.542zł

- Transport i łączność -

54.518zł

- Administracja - 519.960zł
- Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa -

89.800zł

- Oświata i wychowanie - 548.385zł
- Pomoc społeczna -

248.227zł

- Gospodarka komunalna -

86.360zł

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 146.768zł
- Różne rozliczenia (wpłata do budżetu na uzupełnienie subw.) -

399.180zł

- Pozostałe  działy -

46.309zł

Mielnik 30 kwiecień 2007rok.

Wójt

Gminy Mielnik

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-04-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-04-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-04-30