Plan rozwoju lokalnego Gminy Mielnik na lata 2005-2008

Plan Rozwoju Lokalnego jest podstawowym dokumentem operacyjnym określającym podstawowe zadania inwestycyjne Gminy na lata 2005-2008. Plan jest dokumentem komplementarny i spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Mielnik oraz Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mielnik na lata 2005 - 2008 przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych pochodzących
z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostępnych w ramach budżetu Unii Europejskiej.

Potrzeba powstawania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z wymogów proceduralnych związanych z aplikowaniem o fundusze strukturalne. Zakres i forma opracowania bazuje na zapisach Uzupełnienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Plan Rozwoju Lokalnego powinien przyczynić się do realizacji najważniejszych celów rozwojowych gminy. Głównym zadaniem Planu jest zaprogramowanie działań samorządu w dłuższej perspektywie czasowej. Plan przyczynić się ma do realizacji strategicznych inwestycji w gminie poprzez koncentrację i optymalizację wykorzystania środków własnych gminy oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Ponieważ Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze strategicznym jego realizacja będzie poddawana systematycznej kontroli i ocenie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-11-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-11-29