Podla.04.37.704
UCHWAŁA Nr X/57/04
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie nadania statutu sołectwom.
(Białystok, dnia 13 kwietnia 2004 r.)

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw uchwala się statuty sołectw gminy Mielnik stanowiące załączniki Nr 1-13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/24/90 Rady Gminy w Mielniku z dnia 27 listopada 1990 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
STATUT SOŁECTWA MIELNIK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Mielnik, Mielnik-Poręby, Mielnik-Grabowiec.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
STATUT SOŁECTWA WILANOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Wilanowo.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
STATUT SOŁECTWA TOKARY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Tokary.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/;

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 4
STATUT SOŁECTWA MĘTNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Mętna.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m. in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. Postanowienia końcowe.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 5
STATUT SOŁECTWA RADZIWIŁŁÓWKA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Radziłłówka.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 6
STATUT SOŁECTWA MOSZCZONA KRÓLEWSKA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Moszczona Królewska.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3,;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 7
STATUT SOŁECTWA HOMOTY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Homoty.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 8
STATUT SOŁECTWA PAWŁOWICZE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Pawłowicze.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 9
STATUT SOŁECTWA MAĆKOWICZE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Maćkowicze.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 10
STATUT SOŁECTWA WAJKÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Wajków.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/;

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 11
STATUT SOŁECTWA OSŁOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Osłowo.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 12
STATUT SOŁECTWA SUTNO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Sutno.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

ZAŁĄCZNIK Nr 13
STATUT SOŁECTWA NIEMIRÓW
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Wspólnotę sołectwa stanowią mieszkańcy wsi Niemirów.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy Mielnik.

§ 3. Sołectwo tworzy, łączy, znosi oraz ustala jego nazwy i granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub jego inicjatywy.

§ 4. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społecznego, gospodarczego wsi oraz podejmowanie inicjatywy we wszystkich sprawach dotyczacych kompetencji gminy.

II. ORGANY SOŁECTWA.
§ 5. 1. Organami sołectwa są:
 1) zebranie wiejskie;
 2) sołtys.

2. Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania.

3. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa, stale zamieszkujący na jego terenie posiadajacy czynne prawo wyborcze.

§ 7. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

 1) zajmowanie stanowiska /wyrażanie opinii/ w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

a) zmian granic sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) lokalizacji zakładów produkcyjnych lub uciążliwych dla środowiska.,

 2) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej;
 3) dokonywanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej;

 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa na określony czas i w określonej wysokości;

 5) wystepowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy we wszystkich sprawach dotyczących społeczności lokalnej;

 6) współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność na wsi /np. ochotnicze straże pożarne, zrzeszenia i kluby sportowe/;

 7) stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. 1. Zebranie wiejskie zwołuje i przewodniczy mu sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad.

2. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Wójta z własnej inicjatywy lub na wniosek rady sołeckiej albo 1/5 mieszkańców sołectwa.

3. Zawiadomienie o zebraniu wraz z projektem porządku obrad winno być podane do publicznej wiadomości w każdym miejscu sołectwa co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania, a w sprawach wyborów organów sołectwa na 7 dni przed planowanym zebraniem.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkancy zawiadomieni zostali w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie i wzieło w nim udział co najmniej 20% przedstawicieli gospodarstw.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys, przewodniczący zebrania i protokolant.

§ 10. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką składającą się od 3 do 5 członków.

2. Do zadań sołtysa należy:
 1) przygotowanie i zwołanie zebrania wiejskiego;

 2) kierowanie realizacją uchwał organów Gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa;

 3) organizowanie spotkań z radnymi;
 4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
 5) organizaowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie;

 6) zwoływanie i przygotowanie posiedzeń i kierowanie pracą rady sołeckiej;

 7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkanców wymagają przepisy prawne;

 8) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które Gmina przekazuje sołectwu do korzystania, akceptowanie dokumentów z tym związanych;

 9) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencjnej w tym zakresie;

10) uczestniczenie w naradach sołtysów;

11) wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów /m.in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków/.

3. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

4. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania wiejskiego.

§ 11. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporzadzanie projektów uchwał tych zebrań;

 2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

 3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa;

 4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 12. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Gminy Mielnik.

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej powinny się odbyć nie później niż w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji.

3. Sołtys oraz rada sołecka wybierani są oddzielnie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

§ 13. 1. Zebranie zwołuje dotychczasowy sołtys w porozumieniu z radą sołecką.

2. O zwołanym zebraniu sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez rozplakatowanie informacji zawierających dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć w szczególności:

 1) wybór przewodniczącego zebrania;

 2) złożenia sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej z upływającej kadencji;

 3) informację o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz realizacji budżetu;

 4) wybór komisji skrutacyjnej;
 5) wybór sołtysa;
 6) wybór rady sołeckiej.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmiej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego zebrania bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;
 2) przeprowadzenie głosowania;
 3) ustalenie wyników wyborów;
 4) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 16. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór sołtysa, w następnej wybory członków rady sołeckiej.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią rady gminy.

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę, ważnie oddanych głosów.

5. Nieważne uznaje się głosy na kartach:

 1) całkowicie przedartych;
 2) innych niż ustalone w ustępie 3;
 3) na których jest więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.

§ 17. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Uzasadniony wniosek o odwołaniu powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

3. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 18. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie wiejski zwołane przez sołtysa.

IV. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA.

§ 19. 1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad sołectwem w zakresie wykonywanych zadań.

2. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądać niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę działalności finansowej sołectwa.

4. Środki finansowe sołectwa stanowią:

 1) fundusze przydzielone w budżecie gminy oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

 2) fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie;

 3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 20. Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 21. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2004-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-06

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-06