Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik

Urząd Gminy Mielnik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mielnik.

Data publikacji strony internetowej: 2005-12-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej. Dla informacji brak właściwej relacji. Nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych. Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków. Na stronie nie zapewniono celu linku w kontekście. Niespełnione zostało kryterium wymagające właściwego opisu etykiet. Brak wdrożonej funkcjonalności identyfikacji błędu w polach formularzy.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Czerwiński, adres poczty elektronicznej m.czerwinski@mielnik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 65 65 876. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Mielnik

Adres organu odwoławczego: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Adres e-mail organu odwoławczego: gmina@mielnik.com.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 65 65 861

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

  • Do czterokondygnacyjnego budynku (piwnica, parter i dwa piętra) prowadzą dwa wejścia na poziomie parteru. Interesanci obsługiwani są na trzech kondygnacjach: piwnica, parter i I piętro. Główne wejście zlokalizowane od strony ul. Piaskowej nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą kilkunastostopniowe schody. Boczne wejście, zlokalizowane od strony parkingu, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego jak i bocznego nie otwierają się automatycznie.
  • Wewnątrz budynku, obok wejścia bocznego, za wewnętrznymi drzwiami znajduje się zejście na poziom piwnicy - dwubiegowe schody, po kilkanaście stopni. Zejście nie jest wyposażone w barierki. Obok wejścia głównego znajduje się wejście na poziom I piętra - dwubiegowe schody, po kilkanaście stopni. Wejście jest wyposażone w barierki. Budynek nie posiada wind. Parter budynku przystosowany jest do poruszania się niepełnosprawych na wózkach inwalidzkich. Na poziomie piwnicy, na przeciwko schodów znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. Brak jest informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
  • Na przeciwko bocznego wejścia znajduje się parking, na którym dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest jedno, oznakowane miejsce parkingowe.
  • Do budynku mozna wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  • W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

Obsługa interesantów Urzędu Gminy Mielnik odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się na poziomie parteru pomiędzy wejściem głównym a bocznym. W przypadku konieczności obsługi niepełnosprawnego interesanta przez pracownika Urzędu pracującego na I piętrze lub w piwnicy, po wyrażeniu prośby o obsługę w Punkcie Obsługi Interesanta, pracownik Punktu Obsługi wzywa odpowiedniego pracownika Urzędu do obsługi interesanta na poziom parteru.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.