Wyjaśnienia treści SIWZ:


RG.341-1/10

Mielnik, 2010-02-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-1/10. Nazwa zadania:

" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku -I etap - budowa oczyszczalni ścieków"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi  2 000zł(dwa tysiące złotych) netto.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane
Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45.23.24.21-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków
                                           CPV  45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej
                                           CPV 45.23.22.10-7 roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych
                                           CPV 45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Przedmiotem zamówienia jest "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków"
1. Roboty budowlane w tym zakresie obejmować będą budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR o przepustowości  Qdśr  = 230 m3/d  wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą. Obiektami realizowanymi będą:
- zbiornik retencyjny ścieków o poj. 60 m3
- budynek oczyszczalni ścieków o kubaturze 1895 m2
- budynek agregatu z częścią składową osadu o kubaturze 248 m2
- wylot rurociągu ścieków oczyszczonych  do odbiornika /rz. Bug/ 263 m
- ogrodzenie oczyszczalni ścieków o długości 205 m
- wyposażenie technologiczne oczyszczalni
- elektroenergetyczne zewnętrzne sieci zasilające 15 kV i 0,4 kV z transformatorową stacją słupową
- przepompownia sieciowa P1 1500mm
- kanał tłoczny w rurze osłonowej – 1636 m

2. Infrastrukturę stanowić będą:
- zjazd z drogi powiatowej
- droga wewnętrzna o szer. 3,5 m z parkingiem dla samochodów osobowych
- kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej oraz rurociągi tłoczne
- przyłącze wodociągowe
- elektroenergetyczne przyłącza kablowe do budynków z wewnętrzną instalacją elektryczną i agregatem prądotwórczym 100 kVA
- oświetlenie  terenu oczyszczalni
- zieleń izolacyjna , ozdobna i trawniki.
Część mechaniczną oczyszczalni stanowią:
   - zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku – sito i piaskownik,
   - stacja zlewcza ścieków dowożonych,
   - zbiornik retencyjny ścieków V- 60 m3
Część biologiczną oczyszczalni stanowią:
   - reaktory SBR, tj. 6szt. reaktorów SBR o poj. 2x 15 m3 każdy , prefabrykowanych z tworzyw sztucznych  / na jeden reaktor składają się dwa zbiorniki/ zlokalizowane w hali  technologicznej budynku oczyszczalni 
Część osadową stanowią:
   - 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu , o poj. 60 m3
   - urządzenie workowe do odwadniania osadu DRAIMAD,
   - utwardzony plac składowy osadu pod wiatą.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1)  przygotowanie placu budowy wraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów,

2)  wykonanie badań, wszelkich prób (szczelności, itp.) i kompleksowego rozruchu   technologicznego, w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z  właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego, tzn.: koszty energii elektrycznej, koszty konserwacji urządzeń (np. wymiana oleju), koszty obsługi oczyszczalni, koszty środków chemicznych używanych w procesach (np. w procesie odwadniania osadu), koszty szkolenia docelowej obsługi oczyszczalni, koszty wykonywania analiz ścieków i osadu, itp. Należy uwzględnić , że rozruch i eksploatacja oczyszczalni w I etapie, odbywać się będzie na bazie ścieków dowożonych w ilości ok.20m3/d.

3) sporządzenie instrukcji obsługi oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, przeszkolenie pracowników wskazanych przez użytkownika,

4) osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym wraz z przekazaniem dokumentu potwierdzającego ten wynik - analiza ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w laboratorium posiadającym akredytację,

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej,

7)  uzyskanie we współdziałaniu z Zamawiającym pozwolenia na użytkowanie obiektu

4. Szczegółowy zakres robót określają:

1) dokumentacja projektowa,

2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3) przedmiary robót.

Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (w tym przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45.23.24.21-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków
                                           CPV  45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej
                                           CPV 45.23.22.10-7 roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych
                                           CPV 45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31 sierpnia 2011r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000zł , słownie: sto tysięcy złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-03-03 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-03, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                        
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2010-04-03

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 38346 -2010 dnia 10.02.2010

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-02-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-10