RG.341-2/10

Mielnik, 2010-02-25

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn:
„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap – budowa oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
tel. 085 6577003
fax.085 6577121
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania : poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
 
Na wniosek wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również  w siedzibie zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 2 000zł(dwa tysiące złotych)netto.

 IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są usługi w następującym zakresie:
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją operacji pn:  „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap-budowa oczyszczalni ścieków”.
1. Zamówienie obejmuje :
1)  kontrolę wykonanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego, w sposób stały podczas prowadzenia prac budowlanych,
2) kontrolę rozliczeń budowy pod względem ilościowym, jakościowym    i finansowym ,
3) przygotowanie  i udział w czynnościach  odbioru końcowego operacji  oraz przeglądu pogwarancyjnego zamówienia.
4) przebywanie na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu.

2. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, na warunkach ustalonych w umowie oraz stosownie do wymagań wynikających ze współfinansowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013.

3. Do podstawowych praw i obowiązków Inspektora Nadzoru należą również prawa i obowiązki  w zakresie określonym w 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo Budowlane ( tj. Dz.U.z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późń.zm.)tj:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej     realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających ,
4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania,
5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także , na żądanie zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,
6) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń potwierdzonych wpisem w dziennik budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych  oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
7) żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

4. Inwestycja dla której będzie prowadzony nadzór swoim zakresem obejmuje budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielnik,tj.: oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej typu SBR o przepustowości  Qdśr  = 230 m3/d  wraz z urządzeniami budowlanymi tj. przyłączem elektroenergetycznym, wodociągowym, kanałem ścieków oczyszczonych, ogrodzeniem terenu i drogą dojazdową.

Część mechaniczną oczyszczalni stanowią:
   - zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku – sito i piaskownik,
   - stacja zlewcza ścieków dowożonych,
   - zbiornik retencyjny ścieków
Część biologiczną oczyszczalni stanowią:
   - reaktory SBR, tj. 6szt. reaktorów SBR prefabrykowanych z tworzyw sztucznych o o poj. 2x15 m3 każdy, które są  zlokalizowane w hali  technologicznej budynku    oczyszczalni 
Część osadową stanowią:
   - 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu o poj. 60 m3 ,
   - urządzenie workowe do odwadniania osadu DRAIMAD,
   - utwardzony plac składowy  osadu pod wiatą.

Oczyszczalnia ścieków składać się będzie z następujących obiektów i urządzeń:
- zbiornik retencyjny ścieków o poj. 60 m3
- budynek oczyszczalni ścieków o kubaturze 1895 m2
- budynek agregatu z częścią składową osadu o kubaturze 248 m2
- wylot rurociągu ścieków oczyszczonych  do odbiornika /rz. Bug/ 263 m
- ogrodzenie oczyszczalni ścieków o długości 205 m
- wyposażenie technologiczne oczyszczalni
- elektroenergetyczne zewnętrzne sieci zasilające 15 kV i 0,4 kV z transformatorową stacją słupową
- przepompownia sieciowa P1 1500mm
- kanał tłoczny w rurze osłonowej – 1636 m
Infrastrukturę stanowić będą:
- zjazd z drogi powiatowej
- droga wewnętrzna o szer. 3,5 m z parkingiem dla samochodów osobowych
- kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej oraz rurociągi tłoczne
- przyłącze wodociągowe
- elektroenergetyczne przyłącza kablowe do budynków z wewnętrzną instalacją elektryczną i agregatem prądotwórczym 100 kVA
- oświetlenie  terenu oczyszczalni
- zieleń izolacyjna , ozdobna i trawniki.
5. Szczegółowy zakres inwestycji objętej nadzorem, określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.Dokumentacja jest dostępna na stronie zamawiającego :WWW.mielnik.com.pl w zakładce OGŁOSZENIA/PRZETARGI Nr RG 341-1/10

kod CPV: 71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

31 października 2011r


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000 , słownie: dwa tysiące złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium Waga
1 cena 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-03-05 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20- sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-05, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Mielnik
ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 - sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje  zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje  zastosowania dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje się zastosowania  aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 52452-2010. Data zamieszczenia 25.02.2010r


____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-02-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-02-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-02-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-02-25