RG.341-3/10

Mielnik, 2010-03-04

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-3/10. Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 109592B Adamowo-Wilanowo – wykonanie nawierzchni bitumicznej"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 500zł(pięćset złotych) netto.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane   
Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45.23.32.25-2 – roboty budowlane w zakresie dróg   jednopasmowych
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109592B w odcinku 0+000-4+235, polegające na :
1) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego :warstwa wiążąca grubości 4cm na ruch KR-1 wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy bitumiczne oraz nawiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej,
2) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego :warstwa ścieralna grubości 4cm na ruch KR-1,
3) wykonaniu poboczy i zjazdów z pospółki grubości 8 cm.
Szczegółowy zakres, ilość i rodzaj robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie nawierzchni i robót wykończeniowych oraz przedmiar robót (załącznik Nr 7 do SIWZ)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

31 sierpnia 2010r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 45 000zł , słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%

 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-03-23 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-03-23, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  59426-2010 dnia 04.03.2010r

___________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do treści

 • 1_ogloszenie (PDF, 38,42 KB) Podgląd załącznika

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 • 2_SIWZ (PDF, 225,39 KB) Podgląd załącznika

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • 7_projekt1 (ZIP, 4,2 MB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (projekt)

 • 7_projekt2 (ZIP, 3,63 MB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (projekt)

 • 7_projekt3 (ZIP, 3,94 MB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (projekt)

 • 7_projekt4 (ZIP, 3,52 MB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (projekt)

 • 7_projekt5 (ZIP, 3,21 MB)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (projekt)

 • 7_przedmiar (PDF, 758,65 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (przedmiar)

 • 7_sst (PDF, 15,49 MB) Podgląd załącznika

  Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary (SST)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-03-04

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-03-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-03-04