Zmiana treści SIWZ:


RG.341-5/10

Mielnik, 2010-05-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-5/10. Nazwa zadania:

"Budowa świetlicy wiejskiej w Osłowie"


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 100zł( sto złotych) netto.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane   
Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45210000-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
Przedmiotem zamówienia jest"Budowa świetlicy wiejskiej w Osłowie" . (budynek parterowy z poddaszem użytkowym)  o parametrach:
1. Powierzchnia zabudowy - 139,5 m²
2. Powierzchnia  użytkowa - 100,24 m²
3. Kubatura - 819,54 m³
4. Powierzchnia całkowita - 197,25 m² 
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym
W zakres robót zadania inwestycyjnego wchodzą roboty:
-budowlane
- instalacji sanitarnych ( wodno-kanalizacyjne)
-instalacji elektrycznych
 Zakres robót budowlanych obejmuje :
-wykonanie fundamentów
-wykonanie ścian przyziemia
-wykonanie stropu przyziemia
-wykonanie więźby dachowej i pokrycia
-wykonanie ścianek działowych
-wykonanie posadzek
-roboty wykończeniowe
-montaż stolarki
 Zakres robót sanitarnych obejmuje :
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z szambem szczelnym
- wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej
-wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej/ bez przyłącza wodociągowego/
-wykonanie ogrzewania wkładem kominkowym z rozprowadzeniem ciepła rurami i   nawiewami
 Zakres robót elektrycznych obejmuje:
-ułożenie wewnętrznych linii zasilających
-wykonanie instalacji ochronnych przed przepięciami i porażeniami

UWAGA :
W ofercie nie należy wyceniać :

1. zakresu robót sanitarnych dot.  " Budowa przyłącza wodociągowego" – wyłączone do odrębnego postępowania
2. poz. 39 z przedmiaru robót budowlanych- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe …- błędnie powtórzona poz.  38
Dodatkowo należy wycenić:
1. w zakresie robót budowlanych dział h przedmiaru  – stolarka okienna : wycenić montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi z konglomeratów i parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej
4. Szczegółowy zakres robót określają:
1) dokumentacja projektowa,
2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiary robót.
Dokumenty te stanowią załącznik do SIWZ
Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (w tym przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 kwietnia 2011r, z zastrzeżeniem że do 20.11.2010r wykonany zostanie stan surowy zamknięty


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000zł , słownie: dziesięć tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-06-22 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-06-22, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                        
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  150650-2010

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-05-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-05-31

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-05-31