Zmiana treści SIWZ:


RG.341-7/10

Mielnik, 2010-08-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-7/10. Nazwa zadania:

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja jest bezpłatna.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są usługi w następującym zakresie:

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mielnik
Kod CPV – 7141 0000-5 Usługi planowania przestrzennego.


1. Zakres zamówienia :

1) opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XXIV/114/09 z dnia 26 czerwca 2009r, wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmianą studium.
2) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Mielnik zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mielnik nr XXIV/115/09 z dnia 26 czerwca 2009r, wraz z udziałem w czynnościach związanych z uchwaleniem planu
3) przybliżona powierzchnia obszarów objętych zamówieniem wynosi ok. 196 km 2,na których znajduje się 20 miejscowości (13 sołectw) z uwzględnieniem terenów zamkniętych  dla których obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakres opracowania

1) wykonanie opracowania ekofizjograficznego do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem powiązań przyrodniczych z najbliższym otoczeniem,
2) sporządzenie tekstu i rysunku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej dla projektów zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6) skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami planów sąsiednich (obowiązujących i będących w trakcie opracowywania),
7) doprowadzenie do opublikowania uchwał w sprawie zatwierdzenia w/w opracowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,
8) opracowanie zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wersji elektronicznej,

3.  Obowiązki Wykonawcy w trakcie sporządzania planu :

1) udział i prezentacja projektów zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (w zależności od potrzeb) na:
a) sesjach Rady Gminy Mielnik dotyczących projektów  zmiany studium  uwarunkowań i      kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)  na posiedzeniach właściwych  komisji,
c)podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury   planistycznej,
d) podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach studium        uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e) na spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez Wójta Gminy Mielnik,
2) współpraca w przygotowaniu ewentualnych autopoprawek Wójta Gminy Mielnik do projektów uchwał Rady Gminy Mielnik  dotyczących zmiany planu,
3) przygotowywanie ogłoszeń, pism i uzgodnień związanych z procedurą przygotowywania projektu studium i planu w porozumieniu z zamawiającym,

4. Forma opracowania

1)w postaci dokumentu na papierze: po 3 egzemplarze opracowań - skala rysunku planu 1: 2000 oraz po 2 egzemplarze dokumentacji formalnoprawnej (oryginał + kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
2)opracowanie w wersji elektronicznej sporządzone w formacie dwg , dwf i pdf  na płycie CD,

5.  Etapy opracowania
etap 1 - zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania oraz projekt  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego  – gotowe do przedstawienia właściwej Komisji
etap 2 - projekt  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – do wyłożenia do publicznego wglądu i rozpatrzenia uwag,
etap 3 - uchwalanie studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z przygotowaniem i przekazaniem 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę uchwalonych planów z przepisami prawnymi wraz rysunkami planów w wersji czarno-białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,

6.  Materiały wyjściowe

1)  uchwała Rady Gminy Mielnik nr XXIV/114/09 z dnia 26 czerwca 2009r,
2)  uchwała Rady Gminy Mielnik nr XXIV/115/09 z dnia 26 czerwca 2009r
3)  rysunki i tekst obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mielnik”,
4) rysunki i tekst obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mielnik”,
5) kopie wydanych decyzji administracyjnych i postanowień,

7. Uwaga :

1) całość opracowań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) konieczność wykonania map w skali 1:2000 dla terenów (mapy w wersji elektronicznej –ewmapa- zostaną udostępnione przez zamawiającego. Przeniesienie na papier należy do wykonawcy).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

20 miesięcy od daty podpisania umowy.

Uwaga : dopuszcza się wydłużenie tego terminu w razie wystąpienia okoliczności na które ani zamawiający ani wykonawca nie mają wpływu ( np. protesty, odwołania, niezależne od woli obu stron przedłużające się terminy uzgodnień z innymi organami, itp.).Takie wydłużenie terminu wymagać będzie uzasadnienia i zgody obu stron.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 15.09.2010r do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 15.09.2010r, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.08.2010r pod  Nr  220621-2010.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-08-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-08-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-09-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-08-16