Wyjaśnienia treści SIWZ:


ZGK.226-2/10

Mielnik, 2010-06-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Nazwa zadania:

„Budowa wiaty garażowej o konstrukcji stalowej w Mielniku ”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
Ul.Popław  8
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
zgk@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 100zł( sto złotych) netto.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45223000-6 – roboty budowlane w zakresie  konstrukcji
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa wiaty garażowej o konstrukcji stalowej  w Mielniku:
 Budynek zaprojektowany jest w kształcie litery L. Wymiary budynku: bok dłuższy – 32,28mx10,42m, krótszy – 20,17mx12x22m
1. Powierzchnia zabudowy – 455,66 m²
2. Powierzchnia  użytkowa – 429,26 m²
3. Kubatura – 2611,00 m³
Budynek magazynowo- garażowy o konstrukcji stalowej.
W zakres robót zadania inwestycyjnego wchodzą roboty:
-roboty ziemne
- roboty budowlane

Zakres robót ziemnych obejmuje:
- wykonanie niwelacji terenu do przyjętych rzędnych
- wykopy pod ławy fundamentowe

Zakres robót budowlanych obejmuje :
-wykonanie fundamentów  ram poprzecznych , słupów ścian szczytowych
-wykonanie cokołu  żelbetowego
- wykonanie ram poprzecznych, słupów ścian poprzecznych, belek podłużnych  w przęsłąch skrajnych
-wykonanie konstrukcji  dachowej i pokrycia
-wykonanie  ścian osłonowych  budynku magazynowo – garażowego
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
-wykonanie posadzek
- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji

UWAGA!
Z zakresu  robót należy wykreślić  dział  h ( różne pozostałe)  znajdujące się w przedmiarze robót.

4. Szczegółowy zakres robót określają:
1) dokumentacja projektowa,
2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiary robót.

Dokumenty te stanowią załącznik do SIWZ

Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (w tym przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

17 grudnia 2010r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000zł , słownie: dziesięć tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%
   

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-07-16  do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
Ul.Popław 8
17-307 Mielnik


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-16, o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego :
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
Ul.Popław 8
17-307 Mielnik

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  188400-2010 w dniu 30.06.2010r.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Ewa Samojluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, Dyrektor Ewa Samojluk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-06-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-07-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-30