OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Mielnik: Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I


Numer ogłoszenia: 211896 - 2014;

data zamieszczenia: 25.06.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielnik , ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, faks 085 6577121.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana inwestycja w całości polega na budowie Budynku Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu. Etap I, objęty przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmuje wykonanie: 1)części stanu surowego budynku Chaty Edukacji Przyrodniczej: -fundamenty budynku wraz z fundamentami pochylni, tarasów i schodów przy budynku, -płyta betonowa budynku 15cm, schody żelbetowe, płyta żelbetowa pochylni -izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ław fundamentowych, 2)wykonanie kompleksowe altany wraz z wyposażeniem, tj. ławami - 4 szt. i stołami - 2 szt.; 3)wykonanie paleniska z 4 ławami, rożnem_grillem; 4)wykonanie ścieżki edukacji przyrodniczej; 5)wykonanie muru oporowego; 6)wykonanie ogrodzenia całości terenu wraz z bramą wjazdową. W ramach realizacji niniejszego etapu, będącego przedmiotem zamówienia, należy wykonać część robót przewidzianych dla kolejnych etapów wymaganych dla realizacji całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną, w szczególności wynikających z harmonogramu występowania kolejno po sobie robót, tzn. przy budowie I etapu należy wykonać elementy doziemne (części instalacji z zapasam 1m poza światło obiektów) znajdujące się pod altaną, budynkiem, ogrodzeniem, np. instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego, instalacje podposadzkowe kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, przyłącza energetycznego i innych instalacji znajdujących się pod budynkiem lub ogrodzeniem wraz z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. WW ELEMENTY NIE ZOSTAŁY W PEŁNI UJĘTE W ZAŁĄCZONYM PRZEDMIARZE ROBÓT. PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZONO POMOCNICZO. SKŁADAJĄC OFERTĘ W KOSZTORYSIE OFERTOWYM NALEŻY UJĄĆ WSZYSTKIE ELEMENTY OPISANE POWYŻEJ, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO I ETAP REALIZACJI INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CAŁOŚCI OBIEKTU BUDYNKU CHATY OBIEKT O PROSTEJ JEDNOLITEJ GABARYTOWO BRYLE ZWIEŃCZONY ZOSTAŁ DWUSPADOWYM DACHEM Z LUKARNAMI I Z KALENICĄ RÓWNOLEGŁĄ DO DROGI POWIATOWEJ O KĄCIE NACHYLENIA OK. 40°. WYSOKOŚĆ NAJWYŻSZEGO PUNKTY DACHU 8,67M (LICZONE OD POZIOMU 0,00). 1.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów obiektu 1.1Fundamenty Ławy i stopy fundamentowe - żelbetowe monolityczne - wg proj. konstrukcji i rysunków. Ściany fundamentowe o grubości 38 cm należy wykonać z betonu towarowego zgodnie z proj. konstrukcji. Pionową izolację przeciwwilgociową (np. Abizol lub Dysperbit) należy wykonać wg p.t. architektury. Należy ułożyć pionową izolację wodochronną na ścianach fundamentowych i poziomą na płycie betonowej podłogi na gruncie. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ALTANA Opis ogólny Projektowana altana usytuowana zostanie w północnym narożniku działki 93_6; Do altany wytyczone zostaną w naturalnym terenie ścieżki edukacji przyrodniczej. Obiekt nie wymaga podłączenia żadnych mediów. Służyć ma rekreacji indywidualnej. 1.Rozwiązania materiałowe 1.1Konstrukcja Budynek w technologii drewnianej (wieńcowej)- z bala pełnego, okrągłego łączonego w narożach na zakład. Fundamenty monolityczne, żelbetowe wykonane na miejscu budowy, część ponad gruntem wykończona kamieniem łamanym polnym. Słupy w narożach sześciokąta drewniane fi25-30cm, 1.2Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe monolityczne, żelbetowe z betonu C16_20 wykonane na miejscu budowy, część ponad gruntem wykończona kamieniem łamanym polnym. Obustronna izolacja typu ABIZOL R+P lub równoważna. 1.3Posadzki, schody Posadzki parteru - na gruncie- płyta żelbetowa na warstwie izolacji termicznej, wykończenie płytami kamiennymi lub gresem. Schody żelbetowe wykończone płytami kamiennymi- szczegóły wg rysunku. 1.4Więźba dachowa Drewniana, krokwiowa, oparta na belkach drewnianych pomiędzy słupami fi25-30cm. Krokwie min. 18x6cm w rozstawie co 80cm. Krawężnice min. 18x12cm. Konstrukcja drewniana zabezpieczona przeciwgrzybicznie i przeciwpożarowo środkami typu FOBOS lub równoważnymi. 1.5Dach Dach w konstrukcji drewnianej tradycyjnej, kryty gontem osikowym 1.6 Balustrady Balustrady drewniane, z elementów drewnianych: krawędziaki 10x10cm - rozpostarte pomiędzy słupami konstrukcji głównej - szczegóły wg rysunku w projekcie wykonawczym. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.Ogrodzenie: Ogrodzenie działki 93_6 podzielone zostało na dwa typy. -Typ A to ogrodzenie dzielące działkę od strony dróg publicznych: działki 198 i działki 201. Założenie obejmuje wymurowanie słupków w rozstawie osiowym 350cm, obmurowanych kamieniem łamanym na kamiennej podmurówce z przęsłami drewnianymi. W tej części znajduje się wjazd bramowy. Szczegółowy opis w projekcie wykonawczym w załącznikach do SIWZ. -Typ B to ogrodzenie dzielące przedmiotową działkę od strony lasu (działka 93_4) i od strony rzeki Moszczonki (działka 93_7), ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, wysokości 180 [cm], szerokości 250 [cm] o wymiarach oczka 5x20 [cm] mocowane do słupków stalowych, szczegółowy opis w projekcie wykonawczym w załącznikach do SWIZ. Szczegóły przebieg-lokalizacje ogrodzenia należy uzgodnić w terenie. Dopuszczalne jest przesunięcie ogrodzenia z linii kolizji z drzewami i innymi niezinwentaryzowanymi na mapie obiektami. O wszelkich zmianach lokalizacji ogrodzenia należy informować autora projektu. 2.Ścieżka edukacji przyrodniczej: Ścieżka szerokości ok. 1,5 m. wykonana w krzywolinijnym układzie w naturalnym terenie ( uwzględniając jego nierówności) z nawierzchnią z kruszywa naturalnego, drogowego frakcji 0-31,5 mm (zawartość kruszywa łamanego min. 30%), obrzeża typu Ecoboarg grand 58x80x1000mm lub równorzędne umożliwiające swobodne kształtowanie nieprostolinijnych brzegów nawierzchni; łączna powierzchnia ścieżki ok. 316 m2 (ok. 211 długości x 1,5 m szerokości. 3.Mur oporowy wzdłuż miejsc postojowych: Wykonany z kamienia polnego łamanego wys. ok 40cm ponad poziom terenu, o lekko nachylonej ścianie szerokości min. 25cm w najwyższym punkcie rozszerzającej się ku podstawie. Długość około 50mb. 4.Palenisko: okrąg o promieniu 100cm, otoczony kamieniem łamanym polnym (bloki o wymiarach zbliżonym do 20x25 x h=50cm). Wnętrze okręgu stanowił będzie bruk Ø8-10cm na podsypce cem.-piaskowej gr.4 cm na gruncie rodzimym. Poziom wnętrza okręgu 5 cm niższy niż teren otaczający Wokół paleniska ułożyć otok szerokości ok 70cm kostką granitowa 4x4x4cm, kolor szary na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm. Wykonać 2-4% spadek w kierunku zewnętrznym. Nad paleniskiem wykonać należy trójnóg pod rożen z rury stalowej Ø6-8cm mocowanej w podstawie trójnogu, którą stanowią rury stalowe o większej średnicy (Ø8cm )zabetonowane w ziemi na gł min. 80cm. Na trójnogu wykonana zostanie krata do grillowania o średnicy Ø100cm i oczkach nie większych niż 2x2cm. Rożen z regulowaną wysokością za pomocą łańcucha przesuwanego przez bloczek mocowany u zwieńczeniu trójnogu. 4szt ław każda o długości 185-200 cm wokół paleniska: wykonane zostaną z półbali z drewna liściastego o szerokości 4-50cm; z okorowanych bali; Pień zostanie zaimpregnowany ochronnie i dekoracyjnie z zachowaniem rysunku drewna, siedzisko wyheblować. Ławy w ilości 4 szt należy wykonać zgodnie z rys szczegółowym. W ramach realizacji niniejszego zamówienia należy wykonać: ETAP I: 1)część stanu surowego budynku Chaty Edukacji Przyrodniczej: -fundamenty budynku wraz z fundamentami pochylni, tarasów i schodów przy budynku, -izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ław fundamentowych, 2)wykonanie kompleksowe altany wraz z ławami i stołami; 3)wykonanie paleniska z 4 ławami, rożnem_grillem; 4)wykonanie ścieżki edukacji przyrodniczej; 5)wykonanie muru oporowego; 6)kompleksowe wykonanie ogrodzenia całości terenu wraz z bramą wjazdową. ETAP II: 1)pozostała część stanu surowego budynku Chaty Edukacji Przyrodniczej: -konstrukcja ścian, słupów, stropów (płyta OSB) i dachu budynku -wykonanie kompleksowe kominów (spalinowe i wentylacyje), wywiewki wentylacyjne wykonane zostaną w kolejnym etapie -pokrycie dachu, -po zakończeniu ww. robót stanu surowego należy wykonać deskowanie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych w osi ścian konstrukcji przegród; 2.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Całość robót budowlanych opisana została, w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 8-12 do SIWZ, definiującej szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia: 1.Projekt wykonawczy 1)Budynek Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu, 2)Architektura i konstrukcja, 3)Zagospodarowanie terenu, 2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR): 1)budynek chaty, 2)altana, 3.Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego 4.Wizualizacje budynku. Dodatkowo - pomocniczo do SIWZ załączone zostały przedmiary robót. Wykonawca dla ustalenia ceny winien uwzględnić wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej dla etapów robót przewidzianych w niniejszym postępowaniu - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a dokumentami pomocniczymi (przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 25 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.DODATKOWO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 3.1.Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz wykazem zmian ewidencyjnych (zmiana klasyfikacji gruntów, wyłączenia z produkcji rolnej) wykonanej inwestycji. 3.2.W momencie otwarcia placu budowy, po wytyczeniu obiektu należy zgłosić do Inwestora niezbędne drzewa do wycinki, zawierające się w linii ogrodzenia. 3.3.Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia/protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności); 3.4.Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 3.5.Naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi, uszkodzeń działek przyległych, spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót; 3.6.Wykonawca poniesie wszelkie koszty i zapewni media we własnym zakresie(woda, energia elektryczna i ścieki), działka jest działką nieuzbrojoną; 3.7.Sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej, w przypadku braku dokumentów lub ich błędów, Wykonawca jest zobowiązany naprawić i uzupełnić ww dokumentacje odbiorową. 3.8.Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, ogrodzenie terenu i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.9.Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem planowanej inwestycji, w szczególności z topografią terenu, linią ogrodzenia, roślinnością i ogólnym stanem terenu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 PLN. 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1pieniądzu; 2.2poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3gwarancjach bankowych; 2.4gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: nr 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040 4.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 6.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 6.2.w art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw; 6.3.w art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.3.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 6.3.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.Z dokumentu wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna powinno ponadto wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8.Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 10.Wadium wniesione przez jeden z podmiotów składających ofertę wspólnie uważa się za wniesione prawidłowo. 11.Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 Ustawy Pzp. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 17.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 17.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 18.Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat (słownie: pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert wykonał budowę i_lub rozbudowę budynków o powierzchni zabudowy_rozbudowy min. 100 m2. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą: wykazu robót oraz załączonych do niego dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przy udziale i obecności na placu budowy kierownika budowy. Osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy musi spełniać następujące wymagania: - Wymagane uprawnienia: Osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów) Wymienione osoba muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm. lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących uprzednio. W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 lutego 2002 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2002 nr 23 poz. 221) lub zgodnie z Ustawą z dnia 18. marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 08.63.394). Na etapie oceny ofert warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia obejmujący wyżej wskazaną funkcję (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uwzględnione w treści załącznika nr 4 do SIWZ) . Przed podpisaniem umowy na roboty budowlane wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez w/w osobę uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże iż: a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą: informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconej polisy a w przypadku jej braku - innego dokumentu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·         określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy wyłącznie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty 2)kosztorys ofertowy, na podstawie którego oszacowano cenę ryczałtową oferty (pomimo ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, Kosztorys jest niezbędny ze względu na dofinansowanie części zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej - będzie podstawą ustalenia i rozliczenia kosztów dofinansowanych) 3)jeśli Wykonawcę reprezentuje inna osoba niż wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub w postaci notarialnie potwierdzonej kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1.1.Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1.2.Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1.3.Przesunięcia terminu wykonania umowy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 1.4.Przesunięć terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót. 1.5.Dopuszczalnej prawem zmiany strony umowy lub oznaczenia stron umowy. 1.6.Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy robót lub dalszego podwykonawcy robót. 1.7.Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 1.8.Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 1.9.Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1.10.Zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę, tj.: 1.10.1.siły wyższej, 1.10.2.zmian dokumentacji projektowej, 1.10.3.zawieszenia robót przez Zamawiającego. 1.11.Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania 1.12.Zmiana terminu może wystąpić wyłącznie o czas trwania i czas usunięcia skutków działania ww. czynników

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 godzina 12:00,

miejsce: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dofinansowanie realizacji projektu Budowa ścieżki edukacji przyrodniczej w Maćkowiczach.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Mielnik

 

Adam Tobota

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-07-10

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-06-25

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-07-22

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-06-25