WYKONANIE DOKUMENTACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MĘTNA W GMINIE MIELNIK

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, faks 085 6577121.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE DOKUMENTACJI INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MĘTNA W GMINIE MIELNIK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej oraz przyłącza gazowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Mętna, zlokalizowanej na działce nr 178/3 w Gminie Mielnik.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje teren działek o numerach geodezyjnych; - nr 178/3 - własność Gminy Mielnik, teren świetlicy Sołectwa Mętna, - nr 179, pas drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej będącej własnością Powiatu Siemiatyckiego, zarządcą trwałym nieruchomości jest Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach. W pasie drogi powiatowej zlokalizowany jest gazociąg średniego ciśnienia (g110).

3. Wyżej wskazane nieruchomości, które należy objąć usługą projektowania, są przedstawione na mapie zasadniczej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

4. W zakres zamówienia wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, STWiOR, oraz kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, postanowień, warunków, zgłoszeń robót budowlanych wraz z przedłożeniem niezbędnych wniosków i załączników do odpowiednich instytucji (w imieniu i na rzecz Zamawiającego) w związku z planowanymi pracami, w skład których wchodzą:

 A. Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej dla budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie,

B. Wykonanie dokumentacji projektowej kotłowni na paliwo gazowe wraz z instalacją c.o. dla budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie, warunki materiałowe i wytyczne technologiczne przekazane zostaną i uzgodnione wraz z projektantem na etapie koncepcji projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa kotłowni dotyczy zainstalowania kotła gazowego dwufunkcyjnego w jednym z adoptowanych do tego celu pomieszczeń świetlicy. W związku z adaptacją pomieszczenia należy wykonać szereg prac budowlanych przystosowawczych pomieszczenie do obowiązujących przepisów technicznych.

C. Wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej (nowy obwód elektryczny) do zasilania urządzeń kotłowni.

D. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego (sieć średniego ciśnienia) do granicy działki o nr geod. 178/3, miejscem włączenia przyłącza do sieci będzie gazociąg w drodze powiatowej nr dz. 179. Wykonawca jest zobowiązany, po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego, wystąpić z wnioskiem i uzyskać (w imieniu i na rzecz Zamawiającego), warunki przyłączenia do w.w gazociągu, w oparciu o które sporządzi stosowną dokumentacje projektową.

E. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej zewnętrznej doziemnej i wewnętrznej do zasilania kotłowni i kuchni gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Mętnie,

F. Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) wszelkich pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania objętego projektem (np. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych itp.)

6. Planowana inwestycja leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu: Dolina Bugu. Rozporządzenie Nr 10.05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu wprowadza szczególne zakazy na ww. terenie.

7. Wymagania formalno- prawne:

1) Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami.

2) Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj.: bez używania nazw własnych, a jedynie przez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

3) Wszystkie załączone kserokopie i odpisy map, uzgodnień itp. powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w trakcie realizacji przedmiotu umowy bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących stosowanych rozwiązań oraz uzyskania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań objętych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. W sytuacji takiej, Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych korekt i poprawek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od dnia przekazania wezwania do poprawek lub korekt.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Opracowania objęte przedmiotem umowy należy sporządzić w języku polskim, w sposób kompletny, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz umową.

10. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu

opracowań będących przedmiotem umowy w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu na płycie CD lub DVD.

12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentacji w formie

elektronicznej na płycie CD lub DVD, w tym wersję edytowalne, tj. doc. dwg. exl. dwg. ath. jak również w wersji pdf. jpg. i inne pliki wykonawcze narzędzi komputerowych użytych do tworzenia dokumentacji.

13. Wykonawca zobligowany będzie do bieżącego uzgadniania koncepcji projektu i lokalizacji urządzeń z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami.

14. W skład zamawianej dokumentacji projektowej, w koszt wykonania zadania wchodzą między innymi: A. mapy do celów projektowych z zakresem niezbędnym do realizacji, B. wykonanie inwentaryzacji - projektu odtworzeniowego budynku będącego przedmiotem opracowania, C. uzyskanie staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy wszystkich niezbędnych opinii, warunków i decyzji (w imieniu i na rzecz Zamawiającego), umożliwiających wykonanie wymienionych robót budowlanych, D. występowanie przed wszystkimi organami administracji publicznej jako pełnomocnik Zamawiającego celem wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych, E. projekty budowlane (4 egz.) i wykonawcze, STWiOR, kosztorysy przedmiary (2 egz.), F. opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót objętych projektem, niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełniających warunki wskazane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, zwłaszcza w art. 29 ust. 3. G. pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Budowlane. H. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu oraz udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.12.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat (słownie: trzech lat) przed upływem terminu składania ofert wykonał nie mniej niż 1 (słownie: jedną) usługę projektowania kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania o mocy min 20kW.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (co najmniej po 1 osobie dla każdej specjalności):

1. w specjalności architektonicznej,

2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ.

Wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm. lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących uprzednio. W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Euro-pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 lutego 2002 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2002 nr 23 poz. 221) lub zgodnie z Ustawą z dnia 18. marca 2008r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 08.63.394).

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy wyłącznie dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

·           wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·           oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty; Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje inna osoba niż wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub w postaci notarialnie potwierdzonej kopii.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mielnik, 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2014

godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mielnik, sekretariat, 17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-05-22

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-05-08

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-05-08