<<< OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 23.04.2014R. >>>

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Mielnik: Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo
 

Numer ogłoszenia: 125862 - 2014;

data zamieszczenia: 14.04.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielnik , ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, faks 085 6577121.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mielnik.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt budowlany, w zakres którego wchodzi przedmiot niniejszego zamówienia, obejmuje trzy części: 01-budowa kanalizacji Moszczona Królewska 02-budowa kanalizacji Osłowo 03-budowa kanalizacji Trylogia Park Historyczny w Mielniku W ramach niniejszego zamówienia realizowane są część 02 oraz 03. 1.Przedmiot zamówienia dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Mielnik - Osłowo wraz z dwiema przepompowniami ścieków. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 1.1.Budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych zlokalizowanych w istniejących ciągach komunikacyjnych na łącznej długości ok. 2241,50 m, o parametrach: 1.1.1. fi 0,20m, L = 2233,50 m 1.1.2. fi 0,25m, L = 8,0 m 1.2.Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych, na których nie są zlokalizowane główne kanały grawitacyjne, zakończonych studzienką inspekcyjną DN 425 mm zlokalizowaną do ok. 2,0 m za granicą własności. 1.3.Budowa przepompowni ścieków P3 - dz. nr ewid 5226 - obręb Osłowo 1.3.1. średnica pompowni - fi 1500 1.3.2. rodzaj pomp - np. Grundfos SLV.80.80.40.4.51D 1.3.3. pobór mocy - 2 x 4,0kW 1.3.4. ilość pomp - 2 pompy, w tym 1 rezerwowa 1.3.5. wykonanie zbiornika - polimerobeton 1.4.Budowa przepompowni ścieków P4 - dz. nr ewid. 5196_65 - obręb Mielnik 1.4.1. średnica pompowni - fi 2000 1.4.2. rodzaj pomp - np. Grundfos SEV.80.80.40.2.51D 1.4.3. pobór mocy - 3 x 4,0kW 1.4.4. ilość pomp - 3 pompy, w tym 1 rezerwowa 1.4.5. wykonanie zbiornika - polimerobeton 1.5.Budowa rurociągu tłocznego z przepompowni sieciowych P3 i P4. 1.6.Budowa przyłączy energetycznych do przepompowni P3 i P4. 2.Rozwiązania materiałowe. 2.1.Kanały sanitarne należy wykonać z rur i kształtek PP-b, SN8kN_m2 (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypełniaczy mineralnych), trójwarstwowa, gładka ścianka zewnętrzna z możliwością podłączania przez system kształtek In-situ. Rury PP z oznaczeniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, materiału oraz producenta podczas przeprowadzania inspekcji kamerą. Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny spełniać podane parametry techniczne i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 2.2.Kanały sanitarne ułożyć na podsypce. Grubość i rodzaj podsypki uzależniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi: 2.2.1. 20 cm podsypki filtracyjnej z 1 rzędem sączków drenarskich przy odwodnieniu wykopów za pomocą igłofiltrów i dodatkowo drenażu, 2.2.2. 10 cm podsypki filtracyjnej przy stosowaniu odwodnienia za pomocą igłofiltrów 2.2.3. 20 cm podsypki filtracyjnej z 1 rzędem sączków drenarskich przy odwodnieniu wykopów za pomocą drenażu, 2.2.4. 10 cm podsypki wyrównawczej w przypadku wykopu suchego. 2.3.Podsypkę filtracyjną pod kanały sanitarne wykonać należy z materiałów dowiezionych. 2.4.Na trasie kanałów sanitarnych należy wbudować studnie tworzywowe o średnicy DN600mm oraz DN1000mm. 2.5.Odgałęzienia kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek PP-b, SN8kN_m2 fi 0,16m i fi 0,20m PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypełniaczy mineralnych), trójwarstwowa, gładka ścianka zewnętrzna z możliwością podłączania przez system kształtek In-situ. Rury PP z oznaczeniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, materiału oraz producenta podczas przeprowadzania inspekcji telewizyjnej. Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny spełniać parametry techniczne i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 2.6.Zastosowane przepompownie powinny być dostarczone jako kompletne urządzenia wyposażone w pompy, rurociągi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armaturę odcinająco - zaporową, sygnalizację poziomu ścieków, tablicę oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikającej z przepisów BHP. 2.7.Do odprowadzenia ścieków z pompowni P3 należy wybudować rurociągi tłoczne o parametrach: d110mm PE RC, L=758,0m. Przewody należy wykonać w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 odporne na zarysowania i propagację pęknięć np.: TS lub RC. Ułożenie przewodów tłocznych na rzędnych wynikających z profilu podłużnego. Sposób ułożenia przewodów tłocznych z przedstawiono w graficznej części opracowania. Ułożenie przewodów tłocznych wykonać na 10 cm podsypce wyrównawczej. Włączenie rurociągu do kanalizacji grawitacyjnej poprzedzić należy studnią rozprężną. 2.8.Do odprowadzenia ścieków z pompowni P4 przewidziano wykorzystanie istniejącego rurociągu tłocznego d 160 mm PE tłoczącego ścieki z przepompowni w Mielniku. Istniejący rurociąg tłoczny należy rozciąć i skierować do studni nr S162 w celu rozprężania ścieków z Mielnika. Przewód tłoczny z przepompowni P4 (PE d160 mm) należy połączyć z istniejącym rurociągiem tłocznym doprowadzającym ścieki na urządzenia oczyszczalni ścieków. Przewody należy wykonać w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 17 odporne na zarysowania i propagację pęknięć np.: TS lub RC. Ułożenie przewodów tłocznych na rzędnych wynikających z rzędnych ułożenia istniejącego rurociągu tłocznego. Ułożenie przewodów tłocznych wykonać na 10 cm podsypce wyrównawczej. Włączenie rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków w Mielniku do kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać w studni rozprężnej S162. Studnia S175 jest studnią rozprężna dla rurociągu z przepompowni P3.Załamanie trasy rurociągu tłocznego należy realizować za pomocą łuków 450. 2.9.W zakres zamówienia wchodzą również: 2.9.1. Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonanej sieci kanalizacyjnej, ewentualnie wraz z wykazem zmian klasyfikacji gruntów; 2.9.2. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (oświadczenia_protokoły odbioru od właścicieli terenów o przywróceniu do należytego stanu ich własności); 2.9.3. Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 2.9.4. Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zajęciem pasa i uzgodnieniami z właściwymi służbami, 2.9.5. Właściwe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym oraz odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi na trasie wykonywanego odcinka kanalizacji; 2.9.6. Wykonanie robót w obrębie pasa drogowego, koszty prowadzenia robót w pasie drogowym ponosi Wykonawca, koszty umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ponosi Zamawiający; 2.9.7. Naprawienie uszkodzenia nawierzchni drogi spowodowanego sprzętem budowlanym lub składowaniem materiałów budowlanych podczas prowadzenia robót, polegającego na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem istniejących warstw i zagęszczeniem, 2.9.8. wykonanie badań, wszelkich prób (szczelności, itp.) i kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego, 2.9.9. sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej, 2.9.10.Wykonanie kamerowania (inspekcji telewizyjnej) wybudowanych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Inspekcji nie podlegają kanały grawitacyjne 160mm. Każdy zakres wykonanych prac inspekcji telewizyjnej powinien zawierać na płycie CD_DVD oraz raport pisemno-graficzny w formacie A4_A3. Raport pisemno-graficzny powinien zawierać: nazwę odcinka zgodnie z nomenklaturą projektu budowlanego, długość odcinka poddanego inspekcji materiał, przekrój, kierunek jazdy kamery, spadek kanału, grafika spadku na osi X,Y(długość (m), rzędna wysokościowa (cm), 2.10.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do wyceny robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (w tym przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej. Zamawiający nie odpowiada za stan rzeczowy, jak również prawidłowość przewidzianych rozwiązań w dokumentacji przez projektanta. Ewentualne braki czy nie przewidziane roboty winne być wychwycone na etapie przystąpienia wykonawcy do przetargu. Zaleca się, aby wykonawca przystępujący do przetargu zweryfikował dokumentację ze stanem z natury. Roboty określone w opisie przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 2.11.Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają te zawarte w opisie technicznym. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta_aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zamiana urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji Inwestycji w oparciu o tę dokumentację. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. 3.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.23.32.52-0, 45.23.24.23-3, 45.23.11.10-9, 45.11.12.40-2, 45.23.24.11-6, 45.31.43.00-4, 45.31.57.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.10.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 PLN. 2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1pieniądzu; 2.2poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3gwarancjach bankowych; 2.4gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: nr 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040 4.Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 5.Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 6.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 6.2.w art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw; 6.3.w art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.3.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 6.3.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.Z dokumentu wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna powinno ponadto wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 8.Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale. 10.Wadium wniesione przez jeden z podmiotów składających ofertę wspólnie uważa się za wniesione prawidłowo. 11.Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 Ustawy Pzp. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 15.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 17.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 17.1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 18.Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w ppkt. 1.2, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwa zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej na łączną długość kanału minimum 2 km. W co najmniej jednym z powyższych zadań, Wykonawca powinien wykazać się realizacją robót towarzyszących budowie sieci kanalizacji sanitarnej, a mianowicie budową co najmniej 2 przepompowni sieciowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego wykazu wykonanych robót - wzór w załączniku nr 3 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w ppkt. 1.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje odpowiednim sprzętem i urządzeniami zapewniającymi realizację zamówienia, w tym co najmniej: - koparka o poj. łyżki min. 0,9m³ - 1szt. - koparko-ładowarka o poj. łyżki 0,4m³- 2szt. - samochód samowyładowczy o ładowności min.10t - 2szt., - igłofiltry - 2 zestawy, - zgrzewarka do rur PEHD czołowa - min. 1szt., - zgrzewarka do rur PEHD elektrooporowa - min. 1szt., - zagęszczarka - 2szt., - szalunki do wykopów - 4kpl. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego wykazu wyposażenia zakładu - wzór w załączniku nr 4 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w ppkt. 1.4, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że a) dysponuje odpowiednią liczbą pracowników do wykonania zadania - wymagana liczba min.10 osób, b) w tym dysponuje co najmniej 3 pracownikami posiadającymi doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk które zostaną im powierzone, tj.: - kierownik budowy - wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-bez ograniczeń. - kierownik robót sanitarnych - wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót elektrycznych - wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonego wykazu osób - wzór w załączniku nr 5 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·         Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w ppkt. 1.5, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 500 000,00 zł. b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1 500 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·         określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy wyłącznie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;

·         wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

·         oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·         zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Oferta Wykonawcy 2)Jeśli Wykonawcę reprezentuje inna osoba niż wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub w postaci notarialnie potwierdzonej kopii. 3)Kosztorys ofertowy, na podstawie którego oszacowano cenę ryczałtową oferty (pomimo ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, Kosztorys jest niezbędny ze względu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej - będzie podstawą ustalenia i rozliczenia kosztów dofinansowanych). 4)Oświadczenie o zatrudnieniu przy prowadzeniu prac osoby bezrobotnej - zał. nr 8 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1.1.Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 1.2.Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1.3.Przesunięcia terminu wykonania umowy, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. 1.4.Przesunięć terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest możliwe równoległe wykonywanie robót. 1.5.Dopuszczalnej prawem zmiany strony umowy lub oznaczenia stron umowy. 1.6.Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy robót lub dalszego podwykonawcy robót. 1.7.Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 1.8.Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 1.9.Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1.10.Zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę, tj.: 1.10.1.siły wyższej, 1.10.2.zmian dokumentacji projektowej, 1.10.3.zawieszenia robót przez Zamawiającego. 1.11.Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania 1.12.Zmiana terminu może wystąpić wyłącznie o czas trwania i czas usunięcia skutków działania ww. czynników 2.Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3.Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mielnik.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Mielnik,ul. Piaskowa 38,17 - 307 Mielnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

30.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38,17 - 307 Mielnik, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach realizacji projektu Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Osłowo.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-05-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-05-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-14