RG.7024-14/06

Mielnik, 2006-10-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

 „Remont drogi gminnej na terenie wsi Osłowo”

 

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp Wójt  Gminy  Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt  Gminy  Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

Strona WWW  mielnik.com.pl

E-mail   gmina@mielnik.com.pl

Godziny urzędowania  7:30  do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.mielnik.com.pl    (BIP)

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty remontowe polegające na wykonaniu nawierzchni żwirowej gr. warst. 25 cm na odcinku 1100 mb i szer.  korony drogi - 5 - 6 m.

Wspólny Słownik Zamówień: 452333120-6     Roboty w zakresie budowy dróg

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 6) Termin wykonania zamówienia:

15.11.2006r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- posiadający uprawnienia do wykonywania robót związanych z przebudową dróg

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Nazwa kryterium

Waga

 cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:   w siedzibie zamawiającego

Urząd   Gminy  Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

sekretariat

do dnia 2006-10-18 do godz. 9:00

11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.mielnik.com.pl   BIP

12) miejsce i termin otwarcia ofert:   w siedzibie zamawiającego

Urząd   Gminy  Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

sala konferencyjna

dnia 2006-10-18 o godz. 9:15.

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-18

____________________________________

Wójt  Gminy  Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-10-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-10-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-10-10