RG.2222-15/09 Mielnik, 2009-11-03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Mielnik ogłasza przetarg na wykonanie zadania:

"Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kudelicze"

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa38
17-307 Mielnik
Strona www. mielnik.com.pl
E-mail  gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Dokumentacja projektowa zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 www.mielnik.com.pl   (BIP)

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kudelicze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 658 na odcinku371m.
Zakres robót przewiduje montaż 9 słupów z żerdzi wirowanych na których będą zawieszone oprawy oświetleniowe.
Oprawy oświetleniowe sodowe nadające się do recyklingu 100W, IP65, kosz z poliwęglanu odpornego na UV, korpus aluminiowy. Materiały , z których wykonane są  oprawy oświetleniowe musza gwarantować ich eksploatację przez min 15 lat bez obniżenia jej sprawności. Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V , 50Hz.
Trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie min 16000 godzin świecenia. Zastosować w oprawach źródła o podwyższonym  strumieniu świetlnym tzn. źródło 100W – co najmniej 10000 Lm.

Szczegółowy zakres robót  zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, który stanowi tylko część pomocniczą w wycenie przedmiotu zamówienia..

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
        15.12.2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1    Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień :
        -kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze  do wykonywania sieci i instalacji elektrycznych
        - monterzy  - uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

1.2    Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
1.4   Udzielą:
          - 18 miesięcznej gwarancji na źródła światła
          - 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr  1
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
-wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca - załącznik nr 5.
-wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca - załącznik nr 4.
 - uprawnienia budowlane wykonawcze  do wykonywania sieci i instalacji elektrycznych kierownika budowy
- uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV monterów
- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość min. 50 tys.zł.
-kartę katalogową potwierdzenie spełnienia  parametrów dotyczących oferowanych opraw, słupów i źródeł światła oraz jeden z dokumentów  tzn:
      •    - aktualny certyfikat na znak B
      •    - deklaracja zgodności

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny – cena – 100%

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 ( sekretariat)
do dnia: 2009-11-12 do godz. 9:00

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 ( sekretariat)
do dnia: 2009-11-12 do godz. 9:15


____________________________________
Z – up  Wójta Gminy Mielnik

Tomasz Gorochowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Z up. Wójta Gminy Mielnik Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-11-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-11-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-11-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-11-03