WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w zakresie objętym następującym zapytaniem:

"Dotyczy : Adaptacja budynku kina na potrzeby muzeum w Mielniku
Proszę o podanie szczegółów dotyczących okien i drzwi drewnianych :
– rodzaj drewna (sosna,dąb?),
– rodzaj okuć ( głównie chodzi o drzwi),
– czym malować ( kolorem kryjącym czy nie kryjącym),
– rodzaj przeszklenia oraz współczynnik U ( w przypadku drzwi szkło antywłamaniowe czy zwykłe)."

ODPOWIEDŹ na w/w zapytanie brzmi :

– rodzaj drewna – sosna,
– rodzaj okuć – okna i drzwi – obwiedniowe, klamki drzwi wewnętrznych KL-KX-031,
– malowanie – kolorem kryjącym,
– rodzaj przeszklenia – szkło bezpieczne o współczynniku przenikania ciepła U – 1,2 [W/m2xK]; dla drzwi zewnętrznych Dz-2,Dz-3 i D-5 – zastosować szkło P 4
Ponadto informuję, że w przypadku drzwi zewnętrznych Dz-2,Dz-3 i Dw-2, należy zastosować drzwi aluminiowe.

Wyjaśnienia udzielił:
Tomasz Gorochowicz


RG.341-1/09 Mielnik, 2009-08-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Numer sprawy: RG.341-1/09. Nazwa zadania: 

Adaptacja budynku kina na potrzeby muzeum w Mielniku

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
godziny urzędowania 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w siedzibie Zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 200 zł (dwieście złotych) netto.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - budowlanych budynku byłego kina zlokalizowanego w Mielniku przy ul.Brzeskiej, w celu adaptacji tego budynku na potrzeby muzeum. W szczególności zakres inwestycji obejmuje :
- dobudowę od strony zachodniej parterowej części budynku mieszczącej przestrzeń komunikacyjną,
- dobudowę od strony zachodniej podcienia przeznaczonego na prezentację zewnętrzną eksponatów,
- roboty adaptacyjne i remontowe wewnętrzne przystosowujące obiekt do nowej funkcji (w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie kotłowni),
- zmianę elewacji budynku wraz z wymianą stolarki  i ociepleniem istniejących ścian oraz zmianą pokrycia dachu,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku i wykonanie ogrodzenia.
Szczegółowy zakres, ilość i rodzaj robót zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ , w skład którego wchodzą: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz (jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny) przedmiary robót na :
- rozbudowę budynku kina wraz z jego adaptacją na cele muzealne,
- wykonanie kotłowni,
- wewnętrzną instalację gazową, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną,
- zagospodarowanie terenu,
- aranżację wnętrz.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV - 45212313-3 roboty budowlane w zakresie muzeów

  Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot roboty budowlane w zakresie muzeów   
Dodatkowe przedmioty    

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
20.05.2011r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium .
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 45 000zł , słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-09-22 do godz. 9,00
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój Nr 20 (Sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-09-22, o godz. 9,15
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy  Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój Nr 9 (sala konferencyjna)

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-10-22

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 141999 - 2009 dnia 28.09.2009r

____________________________________
Wójt Gminy Mielnik

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-08-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-08-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-09-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-08-28