Mielnik, 2009-10-08

RG.341 -2/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-2/09. Nazwa zadania: 

Wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109591 B Radziwiłłówka-Grabarka

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
Ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
WWW.mielnik.com.pl
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
WWW.mielnik.com.pl (BIP)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja jest bezpłatna.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109591 B Radziwiłłówka –Grabarka w odcinku 4+175-4+990, polegające na :
- mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- nawiązaniu do istniejącej nawierzchni bitumicznej na głęb. do 5cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu – 5cm,
- wyrównaniu poboczy z pospółki z zagęszczeniem grub.3cm
Szczegółowy zakres, ilość i rodzaj robót zawiera dokumentacja projektowa,SST w zakresie nawierzchni i robót wykończeniowych, przedmiar robót (załącznik Nr 1 do SIWZ).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV- 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane

  Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)
Główny przedmiot Roboty inżynieryjne i budowlane   
Dodatkowe przedmioty    


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.11.2009r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 800zł , słownie: cztery tysiące osiemset złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100%

   
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-10-29 do godz. 9 : 00
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój Nr 20 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-29, o godz. 9 : 15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
ul.Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 ( sala konferencyjna)

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-11-29

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 172811-2009 dnia 2009-10-08

____________________________________
Wójt Gminy Mielnik

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-10-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-10-08

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-10-08