ZGK.226-2/09 Mielnik, 2009-05-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -  Nazwa zadania:  "   Dostawa materiałów budowlanych na zadanie "dobudowa budynku gospodarczo-garażowego do budynku GOKSiR w Mielniku

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
Ul. Popław 8
17-307 Mielnik
E-mail  zgk@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 do 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
strona WWW mielnik.com.pl (BIP)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w celu dobudowy budynku gospodarczo – garażowego do budynku GOKSiR w Mielniku. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na miejsce budowy materiałów :budowlanych, stal i zbrojenie, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres dostawy określony jest w załaczniku do SIWZ – formularze cenowe poszczególnych grup materiałowych wg załaczników (a,b,c,d). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę części zamówienia- zadania od 1 do 4.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
31.03.2010r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokument.

4. Warunki inne:
4.1. Wykonawca będzie dostarczał materiały  w partiach określonych przez Zamawiającego w terminie 12 godz. Od zapotrzebowania złożonego   drogą telefoniczną lub fax,
4.2. Płatność, rozliczenie za dostarczone materiały nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury  do Zamawiającego.
4.3. Wykonawca do każdej dostarczonej partii materiałów dołączy odpowiednie świadectwa jakości ( certyfikaty, deklararacje zgodności itp.).

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena – ofeta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę 100 pkt., pozostałe oferty
Proporcjonalnie mniej wyliczone ze wzoru: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100pkt x waga kryterium  
 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-05  do godz. 9:00.
 składania ofert w siedzibie zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
Ul. Popław 8

17-307 Mielnik

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06- 05  o godz. 9:15.

Otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
Ul. Popław 8

17-307 Mielnik

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-05

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości  udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 170720-2009  dnia 2009-05-28

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, p.o. Dyrektora Ewa Samojluk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-05-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-05-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-05-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-05-28