Mielnik, 2011-03-10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.2011 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ścianki w Mielniku

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 www.mielnik.com.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej ul.Ścianki w Mielniku wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Przedmiot zamówienia obejmuje :
1.Roboty przygotowawcze - 0,20km
2.Roboty rozbiórkowe  : rozebranie nawierzchni z mas minieralno-bitumicznych - 34,09m²,
3.Roboty ziemne: wykopy liniowe o szer.0,8-2,5m i głęb. do 3m - 52,79m³,roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi - 299,15m³,podłoża pod kanały -31,36m³,umocnienie ścian wykopów-519,31m²,
4.Roboty montażowe :kanały z rur PVC-82,30m,przykanaliki-2kpl,studnie rewizyjne - 3szt,studzienki ściekowe - 6kpl,odwodnienie-113,20m, studzienki kanalizacyjne -2szt,podsypka ze żwiru lub pospółki - 67,98m²
5.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
6.Roboty ziemne zasypowe- 543,09m³,
7.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych-2kpl, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów - 4kpl,
8.Odbudowę nawierzchni : warstwa wiążąca asfaltowa grubości 4cm -34,09m², warstwa odsączająca o grubości 10cm-34,09m²,warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm-34,09m²,warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych grubości 10cm.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45232130-2 roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

15.05.2011r


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia :
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę  realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem i charakterem przedmiotowi zamówienia tj.budowa lub przebudowa kanalizacji burzowych o wartości co najmniej 50.000zł każda.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej:
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadania tj. posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min.25 000zł oraz dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę min.50 000zł.
   
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium .Ustala się wadium dla całości zamówienia w kwocie 1800zł (jeden tysiąc osiemset złotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
  CENA 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.03.2011r do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.03.2011r  o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 40508 – 2011.Data zamieszczenia 10.03.2011r

____________________________________
Wójt Gminy Mielnik             

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-10