Mielnik, 2011-07-28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.2.2.2011 Dostawa energii elektrycznej  do obiektów Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 www.mielnik.com.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym jej integralną część. Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2012 r. z tym, że sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie..

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09.00.00.00-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09.30.00.00-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie obejmuje sprzedaż energii w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2012 r. z tym, że sprzedaż rozpocznie się od dnia wejścia w życie umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, tj. nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w tej Umowie.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
-  Spełniają warunki zawarte w załączniku nr 4 oraz 7 do SIWZ.
- Posiadają aktualnie obowiązującą koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
- Posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Potencjał techniczny
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale 3 SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 3. Podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
 4. Podpisane Oświadczenie o braku wykluczenia w postępowaniu stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
 5. Wypełnione Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.
 6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego działu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 10. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 – 10, powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 11. Jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.
 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
  CENA 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 05.08.2011r do godz. 14:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 05.08.2011r  o godz. 14:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 220120 - 2011.Data zamieszczenia 28.07.2011r

Wójt Gminy Mielnik

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-07-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-07-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-07-28