Mielnik, 2011-08-16

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.3.2.2011 Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.:

„Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku”


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 www.mielnik.com.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1.    Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji - projektu budowlano – wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku” wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa

1.1    Dokumentacje projektową należało będzie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. z późn. zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 243, poz.1623) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie.   

2.    Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej i opis przedmiot zamówienia:
A. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać wszelkie przewidziane obowiązującymi przepisami opracowania składowe, a w szczególności:

1.    Koncepcja funkcjonalno- użytkowa.
2.    Koncepcja architektoniczno- urbanistyczna oraz wielobranżowa koncepcja konstrukcyjno- instalacyjna.
3.    Proj. bud. – wykonawczy zagospodarowania terenu,
4.    Proj. bud. – wykonawczy architektoniczny, w tym zestawienia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej.
5.    Proj. bud. – wykonawczy konstrukcyjny,
6.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji wod. – kan.,
7.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji odprowadzania wód deszczowych,
8.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji c. o.,
9.    Proj. bud. - wykonawczy instalacji elektrycznej, oświetleniowej i odgromowej,
10.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji sygnalizacji pożaru (jeśli będzie wymagana przepisami),
11.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji tryskaczowej (jeśli będzie wymagana przepisami),
12.    Proj. bud. – wykonawczy dźwiękowego systemu ostrzegawczego (jeśli będzie wymagany przepisami),
13.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji sygnalizacji napadu i włamania,
14.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji systemu przyzywowo- alarmowego,
15.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji strukturalnej teletechnicznej,
16.    Proj. bud. – wykonawczy systemów pomiarowych basenu głównego,
17.    Proj. bud. – wykonawczy systemu monitoringu obiektu, tzw. BMS,
18.    Proj. bud. – wykonawczy instalacji elektroenergetycznej zasilania komputerów,
19.    Proj. bud. – wykonawczy węzła ciepła,
20.    Proj. bud. – wykonawczy technologii uzdatniania wody,
21.    Proj. bud. – wykonawczy przyłączy wody, przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
22.    Proj. bud. – wykonawczy sieci odprowadzania wód deszczowych z podczyszczaniem z terenu parkingów,
23.    Proj. bud. – wykonawczy przyłącza ciepłowniczego,
24.    Proj. bud. – wykonawczy przyłącza telefonicznego,
25.    Proj. bud. – wykonawczy przyłącza energetycznego,
26.    Proj. bud. – wykonawczy oświetlenia zewnętrznego,
27.    Proj. bud. – wykonawczy dróg dojazdowych, parkingów, placów i chodników,
28.    Proj. bud. – wykonawczy zieleni i małej architektury,
29.    Proj. bud. – wykonawczy innych elementów nieprzewidzianych na etapie koncepcji,
30.    Plansza zbiorcza infrastruktury podziemnej,
31.    Projekt wewnętrznego i zewnętrznego oznakowania komercyjnego obiektu i terenu,
32.    Projekt bud. – wykonawczy aranżacji wnętrz w postaci kart pomieszczeń zawierających rodzaje wykończeń, kolorystykę, jak również wykaz sprzętu i urządzeń, w tym do utrzymania w czystości niecki i posadzek całego obiektu,
33.    Wizualizacje obiektu, w co najmniej czterech ujęciach z uwzględnieniem terenu zewnętrznego i istniejącego otoczenia.
34.    Ewentualne projekty przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego,
35.    Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
36.    Charakterystyka energetyczna obiektu,
37.    Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu ppoż. obejmujący także teren zewnętrzny, a uwzględniający w szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

B. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów, opracowań i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

1.    Mapy do celów projektowych.
2.    Badań geotechnicznych gruntu.
3.    Warunków technicznych gestorów sieci przyłączenia obiektu do sieci (z upoważnieniem inwestora),
4.    Warunków technicznych obsługi komunikacyjnej (z upoważnieniem inwestora),
5.    Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z upoważnieniem inwestora),
6.    Uzgodnienia projektów na każdym etapie opracowania:
       -  z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż, sanitarno- higienicznych oraz bhp i ergonomii,
       - z zarządcami sieci infrastruktury sieci
7.   Wystąpienie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

C. W przedmiot zamówienia wchodzi także:

1.    Opracowanie wstępnej, założeniowej koncepcji kompleksu oraz wstępnego, założeniowego kosztorysu do celów stworzenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
2.    Opracowanie przedmiarów robót objętych projektami.
3.    Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich aktualizacja po upływie jednego roku
od opracowania, jeśli do tego czasu nie zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.
4.    Opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów.
5.    Opracowanie Studium Wykonalności projektu porównujące zakładane koszty użytkowania dla przyjętych rozwiązań projektowych i przychody z tytułu prowadzonej działalności.
6.    Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa, w tym wizytacje terenu budowy co najmniej raz na dwa tygodnie we wszystkich branżach objętych projektowaniem, w tym udział
w radach budowy, uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej i rysunków warsztatowych opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych, kwalifikowanie odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakłada się realizację robót w okresie od 02.2013 r. do 2015 r., zakładany okres realizacji prac budowlanych: 24 miesiące.
7.    Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie.
8.    Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci udzielania
za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
9.    Organizowanie co 3 tygodnie, licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą, narad koordynacyjnych dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego, mających na celu bieżące konsultowanie z przedstawicielem Zamawiającego rozwiązań projektowych i postępu projektowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Etap I

 

 

Wstępne założenia kosztowe realizacji inwestycji, rozumiane jako ogólny zarys kosztów wraz z ogólnym harmonogramem prac, stworzony w porozumieniu z zamawiającym na potrzeby składanego przez zamawiającego wniosku o dofinansowanie

 

14.09.2011 r.

 

Etap II

Koncepcja Funkcjonalno – Użytkowa 

30.04.2012 r.

 

Koncepcja wielobranżowa

30.04.2012 r.

 

Studium Wykonalności

30.04.2012 r.

Etap III

Projekt budowlano- wykonawczy

31.07.2012 r.

 

   Charakterystyka energetyczna

Jw.

 

Zbiorcze zestawienia kosztów

Jw.

 

   Przedmiary i Kosztorysy inwestorskie

Jw.

 

   Specyfikacje techniczne

Jw.

Etap IV

Nadzór autorski

Do końca realizacji procesu inwestycyjnego - do 2015 r


Zakładany okres sprawowania nadzoru autorskiego od 01.02.2013 r. do 31.01.2015

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 1 - 9, ust. 2, pkt. 1 - 4 Ustawy
Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale VII SIWZ.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
- wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
*wykonaniem co najmniej dwóch pełnobranżowych dokumentacji projektowych krytego basenu lub pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. o parametrach nie mniejszych niż niż 2500 m2 powierzchni użytkowej obiektu oraz niecki głównej nie mniejszej niż 200 m2 odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia oraz nakładach inwestycyjnych w wysokości min. 10000000 zł brutto (według kosztorysu inwestorskiego) potwierdzone referencjami, że usługi zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń:
•    w specjalności architektonicznej,
•    w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
•    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
•    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
•    w specjalności telekomunikacyjnej.

Każda z wymienionych wyżej osób powinna wykazać się doświadczeniem w wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej krytego basenu lub pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach nie mniejszych niż 2500 m2 powierzchni użytkowej obiektu oraz niecki głównej nie mniejszej niż 200 m2 odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza, aby powyższe funkcje były pełnione przez 1 osobę. Na każde ww. stanowisko winny być wskazane inne osoby.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na sumę min. 300.000,00 zł. wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300.000,00 zł.


2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale VI SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

-    Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1 do SIWZ/.
-    Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 oraz że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 9, ust. 2 pkt. 1 – 4  Ustawy /załącznik nr 2 do SIWZ/.
-    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
-    Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
-    Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
-    Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 Ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
-    Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
-    Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania /załącznik nr 3 do SIWZ/.
-    Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane z należytą starannością.
-    Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia/załącznik nr 4 do SIWZ/.
-    Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia /załącznik nr 5 do SIWZ/.
-    Wykaz prac (części zamówienia), które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom /załącznik nr 6 do SIWZ/.
-         Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważna/y na dzień składania ofert,
na kwotę minimum 300.000,00 zł.
-    Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na sumę min. 300.000,00 zł (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
-        Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
-    Jeśli Wykonawcę reprezentuje inna osoba niż wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika
z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania.
-    Parafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

1.    Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
2.    Wadium musi obejmować okres związania ofertą
Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 26.08.2011 r. do godz. 10.00 na konto Zamawiającego nr 63807100060015356220000040 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku”

3.    Wadium wnoszone w pieniądzu
Wadium wniesione przelewem na konto Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

4.    Wadium wnoszone w formie niepieniężnej
Wadium może być również wnoszone w:
•    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
•    gwarancjach bankowych,
•    gwarancjach ubezpieczeniowych,
•    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158  z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium wnoszonego w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

5.    Zwrot wadium
a)    Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b)    Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c)    Z zastrzeżeniem pkt. e Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d)    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 12.4 ppkt. a, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
e)    Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
f)    Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub nie złożył pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
6.     Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
•    odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
•    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
•    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7.     Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Cena

Waga

100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.08.2011r do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 26.08.2011r  o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 245284 - 2011. Data zamieszczenia 16.08.2011r


Wójt Gminy Mielnik

 


 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 245284-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mielnik
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji - projektu budowlano - wykonawczego zadania inwestycyjnego pn.: Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku wraz z zagospodarowaniem terenu w podstawową infrastrukturę terenową oraz...
Termin składania ofert: 2011-08-26Numer ogłoszenia: 255264 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 245284 - 2011 data 16.08.2011 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, fax. 085 6577121.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
•    W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na sumę min. 300.000,00 zł. wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300.000,00 zł..
•    W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 150.000,00 zł..

II.2) Tekst, który należy dodać:
•    Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).
•    Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Proj. bud. - wykonawczy wentylacji i klimatyzacji.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2011-08-23

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-16