RG.341-1/11

Mielnik, 2011-03-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-1/11. Nazwa zadania:

"Przebudowa drogi gminnej Nr 109591B Radziwiłłówka-Grabarka – wykonanie nawierzchni bitumicznej"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p.zm) Gmina Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania :poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.mielnik.com.pl (BIP)
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Opłata za udostępnienie SIWZ wynosi 500zł (pięćset złotych) netto.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane   
Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45.23.32.25-2 – roboty budowlane w zakresie dróg   jednopasmowych
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie nawierzchni drogi gminnej Nr 109591B w odcinku 0+000-4+990 Radziwiłłówka-Grabarka wraz z  geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, polegające na :
1) przygotowaniu podbudowy : równaniu i profilowaniu wraz z zagęszczeniem na długości 4 165mb,
2) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubości 4cm na powierzchni 21 259,78m² wraz z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej,
3) wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grubości 4cm – na powierzchni 25 334,78m²
4) wykonaniu poboczy  z pospółki grubości 8 cm – w km. 0+000-4+175 i grubości 4cm w km 4+175 - 4+990,
5) ustawieniu znaków drogowych pionowych- 20szt.
Szczegółowy zakres, ilość i rodzaj robót zawiera dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót (załącznik Nr 8 do SIWZ)

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

VI.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VII. Termin wykonania zamówienia:

31 lipca 2011r


VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek , jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
-wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i charakterem przedmiotowi zamówienia,tj.budowa lub przebudowa dróg o wartości co najmniej 1.000.000 zł każda ,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 
-wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę że dysponuje:kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami i wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadającym wpis do właściwej izby samorządu zawodowego,odpowiednim sprzętem i urządzeniami zapewniającymi realizację zadania.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadania, tj.;
- posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min.500 000 zł,
- dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę min.1 000 000zł

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.

IX. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 46 000zł , słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
CENA 100%XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.03.2011r do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.03.2011r o godz. 9:15
w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)               

XIII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
                          
XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu  zakupów

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 44432-2011  dnia 15.03.2011r

WÓJT GMINY MIELNIK

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-15

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-15