OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Mielnik, 2011-09-15

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-O.271.4.2.2011

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska  i OsłowoDziałając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl (BIP)
gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 www.mielnik.com.pl (BIP)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.    Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska  i Osłowo wraz z pełnieniem nadzoru nad projektem i dokumentacją

1.1    Dokumentację projektową należało będzie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z późn. zm. (Dz.U.04.202.2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 243, poz.1623) wraz z przepisami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie.        

2.    Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej i opis przedmiot zamówienia:


A. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia winna zawierać wszelkie przewidziane obowiązującymi przepisami opracowania składowe, a w szczególności:
1    Projekt  budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych we wszystkich branżach sanitarnych, konstrukcyjnych, elektrycznych, teletechnicznych-monitoring itd., (6 egz.) i projekty wykonawcze wszystkich branży (6 egz.) na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych w skali 1:500,
2    Ewentualne projekty przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do istniejących sieci i układu drogowego,
3    Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż,
4    Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego urządzeń (np. przepompowni), instrukcje postępowania na wypadek pożaru, instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji oraz obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Instrukcje obsługi monitoringu sieci w zależności od systemu rozwiązania.

B. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów, opracowań i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
1    Mapy do celów projektowych + wypisy z rejestrów gruntów.
2    Badań geologicznych gruntu, wykonanie odwiertów geotechnicznych w miejscach niezbędnych na całej długości projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz pod jej urządzenia, w celu rozpoznania istniejących warunków geologicznych.
3    Wystąpienie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (warunków zabudowy), Gmina Mielnik nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
4    Pozwolenie wodno prawne i operat wodno prawny.
5    Warunków technicznych gestorów sieci przyłączenia obiektu do sieci (z upoważnieniem inwestora).
6    Uzgodnienia lokalizacji infrastruktury niezwiązanej z obsługą drogi z: Podlaskim Zarządem Dróg (droga 640), Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach (droga 1781B), Drogi Gminne z Urzędem Gminy Mielnik.
7    Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (z upoważnieniem inwestora), ewentualne Opracowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko (jeśli będzie wymagane), część kanalizacji w m. Osłowo i Mielnik znajduję się w obszarze chronionym Natura 2000.
8    Uzgodnienia projektów na każdym etapie opracowania (w tym ZUDP):
-  z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż, sanitarno- higienicznych oraz bhp i ergonomii,
- z zarządcami sieci infrastruktury sieci.

C. W przedmiot zamówienia wchodzi także:

1    Opracowanie wstępnej, założeniowej koncepcji funkcjonalnej wraz z przedstawieniem technologii i rozwiązań materiałowych dla zamawiającego, w celu jej akceptacji.
2    Koordynacja prac projektowych wraz z systemem monitoringu opracowywanego na terenie gminie dla już zrealizowanych sieci (wybór jednakowego systemu GPRS).
3    Opracowanie przedmiarów robót objętych projektami, oraz oddzielne zestawienie inwestycji RMS (robocizna, materiały, sprzęt). Zamawiający przewiduje możliwość konieczności rozdziału dokumentów (przedmiar robót, kosztorys oraz pozostałe wyznaczone przez Zamawiającego) pomiędzy sieć magistralną a przyłącza indywidualnych odbiorców ze względu na ewentualność finansowania z różnorodnych zewnętrznych źródeł.
4    Opracowanie kosztorysów inwestorskich (wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów, kosztorysów inwestorskich lub „zerowych” w razie potrzeb ze strony zamawiającego), ich aktualizacja po upływie jednego roku od opracowania, jeśli do tego czasu nie zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych, oraz dostarczenie kosztorysów inwestorskich (w przypadku potrzeb) przy rozliczeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zamawiający przewiduje możliwość konieczności rozdziału dokumentów (przedmiar robót, kosztorys oraz pozostałe wyznaczone przez Zamawiającego) pomiędzy sieć magistralną a przyłącza indywidualnych odbiorców ze względu na ewentualność finansowania z różnorodnych zewnętrznych źródeł.
5    Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa, w tym wizytacje terenu budowy co najmniej raz na trzy tygodnie  (w przypadku braku takiej konieczności zamawiający może odwołać wizyty w danym tygodniu do wykorzystania w kolejnym) we wszystkich branżach objętych projektowaniem, w tym udział w radach budowy, uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej i rysunków warsztatowych opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych, kwalifikowanie odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zakłada się realizację robót w roku 2013, zakładany okres realizacji prac budowlanych: 10 miesięcy.
6    Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w celu uzyskania wymaganych przepisami pozwoleń administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie (w przypadku braków dokumentów lub zmian w opracowaniu projektowym na etapie wykonawstwa, aktualizacja dokumentacji).
7    Udział w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w postaci udzielania za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące rozwiązań, systemów, technologii i materiałów dla projektu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
8    Organizowanie narad koordynacyjnych dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego, mających na celu bieżące konsultowanie z przedstawicielem Zamawiającego rozwiązań projektowych i postępu projektowania.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA  */**

A] Początek projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie mieć miejsce w miejscowości Moszczona Królewska (ok. 82 gospodarstwa domowe). Przebiegać będzie, w ramach możliwości, w jednym z poboczy drogi wojewódzkiej 640, w terenie zielonym lub chodniku. Należy unikać ingerencji w bitumiczną koronę drogi (nawierzchnie nierozbieralne). Wybór jednej ze stron drogi do ułożenia w poboczu sieci magistralnej, pociągnie za sobą szereg przyłączeń ze strony przeciwnej. Podłączenia gospodarstw znajdujących się po stronie przeciwnej należy grupować od 2 do 4 przyłączy, i następnie przyłączać się do sieci głównej z przejściem pod drogą jedną z metod bezwykopowych. W miejscowości Moszczona Królewska należy dążyć do rozwiązania sieci w pełni systemu grawitacyjnego. Długość sieci głównej w Moszczonie Królewskiej wynosi ok. 1400 m  nie licząc odcinków przyłączeń gospodarstw. Materiały (przewody, studnie itp.) i rozwiązania w uzgodnieniu z zamawiającym.

B] Projekt uwzględniać będzie tranzyt ścieków kanałem tłocznym pomiędzy Moszczoną Królewską a Osłowem w drodze gminnej o nawierzchni szutrowej (gruntowej, żwirowej) na odległości około 4,5 km. Jako tłocznie przewiduje się mechaniczną przepompownię ścieków. Należy uwzględnić opracowania elektryczne w celu dostarczenia energii do urządzeń sieci bez względu na ich ilość w rozwiązaniu. Lokalizację i miejsce przepompowni należy dobrać w najkorzystniejszym miejscu z uwagi na: technologię, dysponowanie gruntem do jej lokalizacji jak też warunków ekonomicznych budowy i eksploatacji. Kanał zlokalizowany będzie w drodze szutrowej na terenach Lasów Państwowych. Na kanale tłocznym zamawiający przewiduje rozwiązania rewizyjne co najwięcej na każdych 400m sieci. Rewizje należy wykonać jako trójniki zamknięte zabudowane w studniach przełazowych min. fi1000mm, rozwiązania materiałowe studni muszę być uzasadnione ekonomicznie i jakościowo.
Lokalizację sieci tłocznej i studni przewiduje się w części bocznej pasa drogowego na około 1,5-2m (w osi sieci i studni) od linii rozgraniczających pasa drogowego. Zamawiający nie przewiduje włazów studni zlokalizowanych w koronie jezdnej. Z racji charakteru drogi szutrowej należy włazy studni wynieść ponad niweletę drogi na około 15-20cm aby nie dopuścić do zasypania masami ziemnymi oraz rozważa się przeciw najazdowi na studnie przez pojazdy i ewentualne maszyny niwelujące drogę, oznaczenie tych miejsc trwale pionowymi znakami drogowymi np. U-21.
Na skrzyżowaniu dróg szutrowych; droga z Moszczony Królewskiej do Radziwiłłówki na działce 6483 a drogą na działce 6487 do Osłowa, należy zastosować studnię przewidzianą do wykonania podłączenia od Radziwiłłówki przy dalszej rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej.

C] Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osłowo stanowić będzie około 46 gospodarstw domowych. Sieć przebiegać będzie, w jednym z poboczy drogi powiatowej i gminnej, w terenie zielonym lub chodniku. Należy unikać ingerencji w bitumiczną koronę drogi (nawierzchnie nierozbieralne). Podłączenia gospodarstw znajdujących się po stronie przeciwnej sieci, należy grupować od 2 do 4 przyłączy, i następnie przyłączać się do sieci głównej z przejściem pod drogą jedną z metod bezwykopowych. W miejscowości Osłowo należy dążyć do rozwiązania sieci w pełni systemu grawitacyjnego. Długość sieci głównej wynosi ok. 2,3 km, nie licząc odcinków przyłączeń gospodarstw. Materiały (przewody, studnie itp.) i rozwiązania w uzgodnieniu z zamawiającym.

D] Sieć zdawcza do oczyszczalni w Mielniku na odcinku Osłowo-oczyszczalnia należy rozważyć możliwości wykonania jako sieci grawitacyjnej. Opracowywany plan zagospodarowanie przestrzennego przewiduje teren przyległy do pasa drogowego drogi powiatowej jako tereny pod zabudowę. Grawitacyjna sieć na tym odcinku daje możliwości włączenie się do sieci dla przyszłej zabudowy przydrożnej.

Zamawiający w swej siedzibie posiada komplet map zasadniczych (ewidencyjnych) w skali 1:1000 na opracowywany teren, do wglądu dla osób przystępujących do złożenia oferty.
-------------------------------------
*   - Zamawiający przewiduje możliwość zmian założeń opisanych w SIWZ wynikających z konieczności dostosowywania projektu do bieżących potrzeb wynikających z procesu projektowania.
** - wszystkie założenia, technologie urządzenia i rozwiązania materiałowe powinny być konsultowane i zatwierdzane przez Zamawiającego.


•    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
•    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
•    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom (max 25% całości zamówienia).
•    Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot:         71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej
Pozostałe przedmioty:   71322200-3    Usługi projektowania rurociągów
                                       71248000-8    Nadzór nad projektem i dokumentacją


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Etap I

Projekt budowlano- wykonawczy, w tym:
BIOZ
Zbiorcze zestawienia kosztów
Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
Spe
cyfikacje techniczne

31.07.2012r.
Etap II Nadzór autorski do 30.11.2013r.

Zakładany okres sprawowania nadzoru autorskiego od 01.02.2013 r. do 31.11.2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 1 - 9, ust. 2, pkt. 1 - 4 Ustawy.

Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
a.  wykażą się wykonaniem dokumentacji projektowych, których budowa została zrealizowana w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.:
•    wykonaniem co najmniej dwóch pełnobranżowych dokumentacji projektowych (projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na około min. 9 km każda, przepompowniami ścieków, instalacjami elektrycznymi, studzienkami) potwierdzone referencjami, że usługi zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 oraz 24 ust. 1 Pzp.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
*    Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach niezbędnych do stworzenia pełnobranżowego projektu sieci kanalizacji.
•    wykażą pełny zespół osób (autor, sprawdzający i osoby opracowujące), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wyznacza minimum: autor oraz sprawdzający muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oraz być wpisanymi na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów z doświadczeniem co najmniej 3 lata pracy w projektowaniu.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza, aby powyższe funkcje były pełnione przez 1 osobę. Na każde ww. stanowisko winny być wskazane inne osoby.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na sumę min. 50.000,00 zł.,wymagane jest również posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 50.000,00 zł.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale VI SIWZ Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1    Formularz ofertowy (według załączonego druku) /załącznik nr 1 do SIWZ/.
2    Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 – 9, ust. 2 pkt. 1 – 4  Ustawy /załącznik nr 2 do SIWZ/.
3    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
4    Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania /załącznik nr 3 do SIWZ/.
5    Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane z należytą starannością.
6    Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia/załącznik nr 4 do SIWZ/.
7    Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia /załącznik nr 5 do SIWZ/.
8    Wykaz prac (części zamówienia), które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom /załącznik nr 6 do SIWZ/.
9    Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważna/y na dzień składania ofert, na kwotę minimum 50.000,00 zł.
10    Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na sumę min. 50.000,00 zł (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
11    Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
12    Jeśli Wykonawcę reprezentuje inna osoba niż wskazana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii oraz posiadać termin ważności, z którego wynika, że jest obowiązujące dla niniejszego postępowania.
13    Parafowany na każdej stronie wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
1.   Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

2.   Wadium musi obejmować okres związania ofertą
Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 30.09.2011 r. do godz. 10.00 na konto Zamawiającego nr 63807100060015356220000040 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska  i Osłowo

3. Wadium wnoszone w pieniądzu
Wadium wniesione przelewem na konto Zamawiającego uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej
Wadium może być również wnoszone w:
•    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
•    gwarancjach bankowych,
•    gwarancjach ubezpieczeniowych,
•    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158  z późniejszymi zmianami)

Oryginał wadium wnoszonego w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

1.    Zwrot wadium
a)    Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b)    Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c)    Z zastrzeżeniem pkt. e Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d)    Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 12.4 ppkt. a, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
e)    Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
f)    Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub nie złożył pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2.     Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
•    odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
•    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
•    zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3.     Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.Nazwa kryteriumWaga
1.CENA100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 30.09.2011r do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.09.2011r  o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, do 50% wartości zamówienia podstawowego, w ciągu 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 290004 - 2011. Data zamieszczenia 15.09.2011r


Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2011-09-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-09-15

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-09-15