Mielnik, 2011-11-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP-O.271.5.2.2011 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575/11 Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

www.mielnik.com.pl (BIP)

gmina@mielnik.com.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.mielnik.com.pl (BIP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575/11 pn. „Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu".

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2.

Usługi będą realizowane w niżej wymienionych specjalnościach w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część osobno) t.j. 32 części, z podziałem na następujące części:

1) Część nr 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki

2) Część nr 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki;

3) Część nr 3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;

 

4) Część nr 4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;

5) Część nr 5. Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii;

6) Część nr 6.  Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody;

7) Część nr 7. Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum;

8) Część nr 8. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum;

9) Część nr 9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum;

10) Część nr 10. Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum;

11) Część nr 11. Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum;

12) Część nr 12. Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum;

13) Część nr 13. Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum;

14) Część nr 14. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym z kl. I-VI szkoły podstawowej: 56 godzin w 1 grupie; wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym

15) Część nr 15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i uczniów niedosłyszących z kl. I-VI szkoły podstawowej: 56 godzin w 1 grupie; wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i uczniami niedosłyszącymi;

16) Część nr 16. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z kl. I-III gimnazjum: 56 godzin w 1 grupie; wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim;

17) Część nr 17.  Zajęcia z chemii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 60 godzin (6 projektów po 10 godzin) dla 6 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum;

18) Część nr 18. Zajęcia z biologii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum;

19) Część nr 19. Zajęcia z fizyki rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum;

20) Część nr 20. Zajęcia z geografii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum;

21) Część nr 21. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. I-III szkoły podstawowej – 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego;

22)Część nr 22. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 52 godziny w 4 grupach, 13 godzin dla jednej grupy  wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego;

23) Część nr 23. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. I-III gimnazjum – 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka angielskiego w gimnazjum;

24) Część nr 24. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej – 52 godziny w 4 grupach, 13 godzin dla jednej grupy  wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego;

25) Część nr 25. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. I-III gimnazjum – 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka rosyjskiego w gimnazjum;

26) Część nr 26. „Każdy wielki był niewielki” - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. I szkoły podstawowej – praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;

27) Część nr 27. „Każdy wielki był niewielki” - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. II szkoły podstawowej – praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;

28) Część nr 28. „Każdy wielki był niewielki” - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. III a szkoły podstawowej – praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;

29) Część nr 29. „Każdy wielki był niewielki” - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. III b szkoły podstawowej – praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;

30) Część nr 30. SZOK – zajęcia z doradztwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla uczniów gimnazjum – 72 godziny zajęć, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego;

31) Część nr 31. Zakup usługi szkoleniowej: Szkolenie na temat równości szans kobiet i mężczyzn dla członków kadry realizującej projektszkolenie z zakresu przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji ze względu na wiek i płeć i inne cechy, np. niepełnosprawności – szkolenie w wymiarze 8 godzin + materiały szkoleniowe; wymagane jest by prowadzący to szkolenie posiadał kwalifikacje w zakresie szkoleń w w/w tematyce;

32) Część nr 32. Zakup usługi szkoleniowej: Szkolenie na temat innowacyjnych metod nauczania dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielnikuszkolenie na temat zastosowania nowoczesnych środków, form i metod nauczania (np. tablice multimedialne, metoda projektów, technologia informatyczna) – przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 godzin + materiały szkoleniowe; wymagane jest by prowadzący to szkolenie posiadał kwalifikacje w zakresie szkoleń w w/w tematyce;

 

·         Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części wymienione w Rozdz. III ust.1 SIWZ.

·         Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

·         Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, polegającą na konieczności wykonywania usługi osobiście przez jedną osobę (wskazaną w ofercie wykonawcy) dla każdej z części zamówienia, zamawiający zastrzega, że żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom

·         Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny przedmiot:      80.00.00.00-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 20 lipca 2012r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1.1        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy.

1.2       Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy.

1.3       Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania

1.3.1. Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy.

1.3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą (nauczycielem) zdolną do wykonania każdej z części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę:

 Wskazana osoba powinna posiadać:

1.      Kwalifikacje do prowadzenia danego rodzaju prowadzonych zajęć w Zespole Szkół w Mielniku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz.400) oraz korzystającą z pełni praw publicznych.

2.      Przygotowanie pedagogiczne;

3.      Kwalifikacje do nauczania danego rodzaju zajęć w szkole (odpowiednio: szkole podstawowej lub gimnazjum), określone w rozdz. III ust.1 punkty od 1 do 30;

4.      Co najmniej trzyletni staż pracy jako nauczyciel;

5.      Pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinna korzystać w pełni z praw publicznych.

Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg  wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

1.4. Sytuacji ekonomicznej finansowej

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia wykonawcy.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Ustawy, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły „spełnia /nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty, których forma opisana jest w rozdz. V SIWZ.

4. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia /spółki cywilne, konsorcja/. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art. 24 ust. 1 ustawy, natomiast warunki określone w cz. IV ust 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3 muszą spełniać łącznie.

V.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na podstawie przepisów ustawy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykazania, nie później niż na dzień składania ofert, spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy i braku podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

1. Wykonawcy składając ofertę na formularzu ofertowym wg wzoru załączonego do SIWZ, zobowiązani są
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu złożyć następujące dokumenty:

1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust.1 – wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- np. wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 i 2 ustawy-wg wzoru załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie to powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w rozdz. V ust 2 SIWZ - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

a) oświadczenie wymienione w rozdz. V ust. 3 pkt , powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

b) oświadczenie wymienione w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1. powinno być złożone przez każdego Wykonawcę.

c) dokumenty wymienione w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2, 1.3, powinien złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.1

Nazwa kryterium

CENA

Waga

50%

Lp.2

Nazwa kryterium

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (zał. Nr 3 do SIWZ)

Waga

50%

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.11.2011r do godz. 09:30

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

Pokój nr 20 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 17.11.2011r  o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

Pokój nr 9 (sala konferencyjna)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia: 374188-2011. Data zamieszczenia 10.11.2011 r.

 

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota

 


 

 

Numer ogłoszenia: 377140 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 374188 - 2011 data 10.11.2011 r.

 

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT!

Oferty należy składać do 21.11.2011r. do godz. 9.30

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mielnik, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, woj. podlaskie, tel. 085 6577003, fax. 085 6577121.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 pn. Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w niżej wymienionych specjalnościach w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część osobno) t.j. 32 części, z podziałem na następujące części: 1) Część nr 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki. 2) Część nr 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki. 3) Część nr 3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego. 4) Część nr 4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego. 5) Część nr 5. Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii. 6) Część nr 6. Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody. 7) Część nr 7. Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum. 8) Część nr 8. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum. 9) Część nr 9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum. 10) Część nr 10. Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum. 11) Część nr 11. Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum. 12) Część nr 12. Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum. 13) Część nr 13. Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum. 14) Część nr 14. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym z kl. I-VI szkoły podstawowej: 56 godzin w 1 grupie. Wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym. 15) Część nr 15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i uczniów niedosłyszących z kl. I-VI szkoły podstawowej: 56 godzin w 1 grupie. Wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i uczniami niedosłyszącymi. 16) Część nr 16. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z kl. I-III gimnazjum: 56 godzin w 1 grupie; wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim. 17) Część nr 17. Zajęcia z chemii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 60 godzin (6 projektów po 10 godzin) dla 6 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum. 18) Część nr 18. Zajęcia z biologii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum. 19) Część nr 19. Zajęcia z fizyki rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum. 20) Część nr 20. Zajęcia z geografii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum. 21) Część nr 21. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. I-III szkoły podstawowej - 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego. 22)Część nr 22. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej - 52 godziny w 4 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego. 23) Część nr 23. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. I-III gimnazjum - 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka angielskiego w gimnazjum. 24) Część nr 24. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej - 52 godziny w 4 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego. 25) Część nr 25. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. I-III gimnazjum - 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka rosyjskiego w gimnazjum. 26) Część nr 26. Każdy wielki był niewielki - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. I szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 27) Część nr 27. Każdy wielki był niewielki- zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. II szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 28) Część nr 28. Każdy wielki był niewielki - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. III a szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 29) Część nr 29. Każdy wielki był niewielki - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. III b szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 30) Część nr 30. SZOK - zajęcia z doradztwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla uczniów gimnazjum - 72 godziny zajęć, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. 31) Część nr 31. Zakup usługi szkoleniowej: Szkolenie na temat równości szans kobiet i mężczyzn dla członków kadry realizującej projekt - szkolenie z zakresu przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji ze względu na wiek i płeć i inne cechy, np. niepełnosprawności - szkolenie w wymiarze 8 godzin + materiały szkoleniowe. Wymagane jest by prowadzący to szkolenie posiadał kwalifikacje w zakresie szkoleń w w/w tematyce. 32) Część nr 32. Zakup usługi szkoleniowej: Szkolenie na temat innowacyjnych metod nauczania dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielniku - szkolenie na temat zastosowania nowoczesnych środków, form i metod nauczania (np. tablice multimedialne, metoda projektów, technologia informatyczna) - przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 godzin + materiały szkoleniowe; wymagane jest by prowadzący to szkolenie posiadał kwalifikacje w zakresie szkoleń w w/w tematyce.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 pn. Szkoła Sukcesu II - rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w niżej wymienionych specjalnościach w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część osobno) t.j. 32 części, z podziałem na następujące części: 1) Część nr 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki. 2) Część nr 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki. 3) Część nr 3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 22 godzin w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego. 4) Część nr 4. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godzin w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego. 5) Część nr 5. Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii. 6) Część nr 6. Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody. 7) Część nr 7. Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum:22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum. 8) Część nr 8. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 44 godzin w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum. 9) Część nr 9. Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 44 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum. 10) Część nr 10. Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum. 11) Część nr 11. Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum. 12) Część nr 12. Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum. 13) Część nr 13. Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie. Wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum. 14) Część nr 14. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym z kl. I-VI szkoły podstawowej: 56 godzin w 1 grupie. Wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym. 15) Część nr 15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i uczniów niedosłyszących z kl. I-VI szkoły podstawowej: 56 godzin w 1 grupie. Wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i uczniami niedosłyszącymi. 16) Część nr 16. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim z kl. I-III gimnazjum: 56 godzin w 1 grupie; wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje z oligofrenopedagogiki i doświadczenie w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim. 17) Część nr 17. Zajęcia z chemii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 60 godzin (6 projektów po 10 godzin) dla 6 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum. 18) Część nr 18. Zajęcia z biologii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum. 19) Część nr 19. Zajęcia z fizyki rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum. 20) Część nr 20. Zajęcia z geografii rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone metodą projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum: 30 godzin (3 projekty po 10 godzin) dla 3 grup; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum. 21) Część nr 21. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. I-III szkoły podstawowej - 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego. 22)Część nr 22. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej - 52 godziny w 4 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego. 23) Część nr 23. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka angielskiego dla kl. I-III gimnazjum - 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka angielskiego w gimnazjum. 24) Część nr 24. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. IV-VI szkoły podstawowej - 52 godziny w 4 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego. 25) Część nr 25. Zajęcia rozwijające kompetencje porozumiewania się w językach obcych - zajęcia z języka rosyjskiego dla kl. I-III gimnazjum - 78 godzin w 6 grupach, 13 godzin dla jednej grupy wymagane jest, by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka rosyjskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka rosyjskiego w gimnazjum. 26) Część nr 26. Każdy wielki był niewielki - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. I szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 27) Część nr 27. Każdy wielki był niewielki- zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. II szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 28) Część nr 28. Każdy wielki był niewielki - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. III a szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 29) Część nr 29. Każdy wielki był niewielki - zajęcia budzące wiarę we własne możliwości i motywację do nauki dla kl. III b szkoły podstawowej - praca metodą projektów, 2 projekty po 10 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 30) Część nr 30. SZOK - zajęcia z doradztwa zawodowego i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej dla uczniów gimnazjum - 72 godziny zajęć, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego. 31) Część nr 31. Zakup usługi szkoleniowej: Szkolenie na temat równości szans kobiet i mężczyzn dla członków kadry realizującej projekt - szkolenie z zakresu przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji ze względu na wiek i płeć i inne cechy, np. niepełnosprawności - szkolenie w wymiarze 8 godzin + materiały szkoleniowe. Wymagane jest by prowadzący to szkolenie posiadał kwalifikacje w zakresie szkoleń w w/w tematyce. 32) Część nr 32. Zakup usługi szkoleniowej: Szkolenie na temat innowacyjnych metod nauczania dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielniku - szkolenie na temat zastosowania nowoczesnych środków, form i metod nauczania (np. tablice multimedialne, metoda projektów, technologia informatyczna) - przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 godzin + materiały szkoleniowe; wymagane jest by prowadzący to szkolenie posiadał kwalifikacje w zakresie szkoleń w w/w tematyce..

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik..

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki..

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki..

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.1.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki..

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki..

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 2.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki;..

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.2.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki;..

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 3.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.3.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. V szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 4.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.4.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 5.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.5.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 6.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.6.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z przyrody z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania przyrody;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 7.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.7.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z historii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania historii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z historii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 8.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 44 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.8.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum;.

 

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 44 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z języka polskiego w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 9.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 44 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz.9.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 44 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z matematyki w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 10.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załcz.10.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z geografii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania geografii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z geografii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 11.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załcz.11.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z fizyki z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania fizyki i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z fizyki w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 12.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załcz.12.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z chemii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl. III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania chemii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z chemii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał cz. 13.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum;.

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załcz.13.1.

W ogłoszeniu jest: Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum;.

W ogłoszeniu powinno być: Zajęcia wyrównawcze z biologii z wykorzystaniem technologii informatycznej dla uczniów kl.III gimnazjum: 22 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania biologii i doświadczenie w realizacji nowej podstawy programowej z biologii w gimnazjum;.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt, Adam Tobota

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2011-11-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-11-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-11-10