Zamówienia publiczne w roku 2013

Gmina Mielnik

ZP-O.271.17.2.2013, Mielnik, 2013-12-03, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna  dz. nr 5467" więcej>>>

 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 12.12.2013r. godz. 12.15 więcej >>>
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.01.2014r. więcej >>>

ZP-O.271.18.2.2013, Mielnik, 2013-11-29, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik" więcej>>>

 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 09.12.2013r. godz. 12.15 więcej >>>
 • sprostowanie informacji z sesji otwarcia ofert z dnia 09.12.2013r. godz. 12.15 więcej >>>
 • zawiadomienie z dn. 18.12.2013r. o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ofertach odrzuconych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej >>>

ZP-O.271.16.2.2013, Mielnik, 2013-11-22, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik" więcej>>>

 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.12.2013r. godz. 11.15 więcej >>>
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.12.2013r. więcej >>>

ZP-O.271.15.2.2013, Mielnik, 2013-11-22, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów - Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno"więcej>>>

 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 06.12.2013r. godz. 11.15 więcej >>>
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.01.2014r. więcej >>>

ZP-O.271.14.2.2013, Mielnik, 2013-11-08, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy)." ... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2013r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.11.2013r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.13.2.2013, Mielnik, 2013-10-23, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik." ... więcej>>>

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ofertach odrzuconych z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.11.2013r. (dot cz.1 postępowania) więcej >>>
   
 • informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania z dnia 21.11.2013r. (dot. cz.2 postępowania) więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 04.11.2013r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.11.2.2013, Mielnik, 2013-09-13, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik" ... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.10.2013r. więcej >>>
   
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 23.09.2013r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.10.2.2013, Mielnik, 2013-08-26, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik" ... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.09.2013r. więcej >>>
   
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 04.09.2013r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.9.2.2013, Mielnik, 2013-07-05, OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY: "Szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, obejmujące wykonanie dokumentacaji projektowej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów" ... więcej>>>


ZP-O.271.8.2.2013, Mielnik, 2013-06-26, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ: "MODERNIZACJA - REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WSI TOKARY" ... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.07.2013r. więcej >>>
   
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 18.07.2013r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.7.2.2013, Mielnik, 2013-06-18, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ: "DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ROKU 2013/2014 W OPARCIU O BILETY MIESIĘCZNE" ... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.07.2013r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.06.2013r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.6.2.2013, Mielnik, 2013-04-22, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Mielnik: Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w Mielnik"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.05.2013r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 30.04.2013r. godz. 11.15 więcej >>>


ZP-O.271.5.2.2013, Mielnik, 2013-03-07, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku- etap I"... więcej>>>

 • ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 05.09.2013r. więcej >>>
   
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 04.09.2013r. godz. 14.15 więcej >>>
 • zestawienie wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 11.07.2013r. więcej >>>
 • zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 07.05.2013r. więcej >>>


ZP-O.271.4.2.2013, Mielnik, 2013-01-24, OGŁOSZENIE O KONKURSIE: "Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wynikach konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów z dn. 05.06.2013r. więcej >>>
 

ZP-O.271.3.2.2013, Mielnik, 2013-01-23, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.02.2013r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 11.02.2013r. godz. 12.15 więcej >>>

ZP-O.271.2.2.2013, Mielnik, 2013-01-21, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.02.2013r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 04.02.2013r. godz. 11.15 więcej >>>

ZP-O.271.1.2.2013, Mielnik, 2013-01-18, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową"... więcej>>>

 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.02.2013r. więcej >>>
 • informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 01.02.2013r. godz. 11.15 więcej >>>

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-01-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2016-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-06-27