ER.341-1/08 Mielnik, 2008-09-18


DOTYCZY: dostawy samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ na w/w przedmiot zamówienia odpowiadam:

1. Czy zamawiający dopuści samochód o rozstawie osi wynoszącym 4035mm?
    Odpowiedź: Nie

2. Czy zamawiający dopuści samochód wyposażony w silnik odpowiadający wymaganiom technicznym okreslonym przez SIWZ o pojemności 2287cm3 i mocy 120KM?
    Odpowiedź: Nie

  p.o. Dyrektora
Ewa Samojluk


ER.341-1/08 Mielnik, 2008-09-17

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Dostawę samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku".

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.    Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
ul. Popław 8
17-307 Mielnik
E-mail zgk@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    Strona www.mielnik.com.pl  (BIP)
  
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego. SIWZ jest bezpłatna..

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. samochodu dostawczego .

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem „common rail” o pojemności  min 2450 cm3;
 • Silnik musi spełniać normę emisji spalin EURO IV;
 • Moc min 100KM;
 • Skrzynia biegów manualna min 5 biegowa + bieg wsteczny;
 • Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
 • Rozstaw osi: min 4050 mm;
 • Dopuszczalna masa całkowita: max 3500 kg;
 • Długość całkowita min 5800 mm;
 • Szerokość całkowita (bez lusterek): min 1900 mm;
 • Liczba miejsc: min 7 (podwójne siedzenie pasażera z przodu + 4 osobowa kanapa w drugim rzędzie);
 • Kolor samochodu: grafitowy metalik;
 • Wymagane wyposażenie minimalne:

- Poduszka powietrzna kierowcy
- ABS z rozdziałem siły hamowania
- Regulacja fotela kierowcy (min w 3 płaszczyznach)
- Koła stalowa min 16"
- Wzmocnione zawieszenie tylne
- Zbiornik paliwa min 100 lirów
- Hamulce tarczowe z przodu oraz z tyłu
- Immobiliser
- Radio
- Pasy bezpieczeństwa przy wszystkich fotelach

 • Wzmagania minimalne względem zabudowy plandekowej przedmiotu zamówienia:
- długość skrzyni: min 3200 mm (wymiar zewnętrzny);
- szerokość skrzyni: min 2000 mm (wymiar zewnętrzny);
- wysokość skrzyni: min 2000 mm (wymiar zewnętrzny);
- Burty aluminiowe o wysokości min 400 mm;
- Zamknięcie burt – pionowe kasetowe;
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości min 12 mm wodoodpornej foliowanej od spodu i uszczelnianej poliuretanem;
- Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym;
- Rama pośrednia wykonana z profili aluminiowych;
- Osłony boczne antyrowerowe;
- Stopień wejściowy na tylnej burcie;
- Uchwyty do pasów napinających w podłodze (min cztery sztuki);
- Nadkola plastikowe z fartuchami;
- Stelaż podplandekowy demontowalny (wszystkie elementy stelaża muszą być połączone szybkozłączkami);
- W miejsce "odeskowania" profile aluminiowe (min trzy na wysokości)
- Plandeka celna .

Wzmagania dotyczące gwarancji:

a) min. 2 lata na silnik i podzespoły,
b) min. 2 lata na powłokę lakierniczą,
c) min. 8 lat na perforację nadwozia;


Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 34130000 – 7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
VI. Termin wykonania zamówienia – 14 tygodni od podpisania umowy.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena- oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wyliczone ze wzoru: cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 pkt x waga kryterium   100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać  w siedzibie zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
ul. Popław 8
17-307 Mielnik
do dnia: 2008-09-26  do godz. 9:00


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte  w siedzibie zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku
ul. Popław 8
17-307 Mielnik
dnia: 2008-09-26 do godz. 9:15


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-10-26
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 222289 – 2008r  w dniu  17.09.2008r.
_________________________________
Kierownik Zamawiającego

p.o. Dyrektora
Ewa Samojluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku, p.o. Dyrektora Ewa Samojluk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-09-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-09-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-09-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-09-17