RG.341-2/07 Mielnik, dnia 18.01.2007r.


Dotyczy: Dostawy samochodów osobowych dla Urzędu Gminy Mielnik.

W związku z wpłynięciem pytań do SIWZ na w/w przedmiot zamówienia odpowiadam:

1. Czy zamawiający dopuszcza drugi komplet felg aluminiowych zamiast stalowych ?
    Odpowiedź: Nie

2. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność bagażnika 495 litrów określonej przez normę VDA zamiast minimum 500 litrów?
    Odpowiedź: Nie

3. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd fabrycznie nowy z roku produkcji 2006?
    Odpowiedź: Nie

Tomasz Gorochowicz

RG.341-2/08 Mielnik, 2008-01-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Mielnik".

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Wójt Gminy Mielniku zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Strona www.mielnik.com.pl
E-mail gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona www.mielnik.com.pl (BIP)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego. SIWZ jest bezpłatna..

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie obejmuje dostawę 1 szt. samochodu osobowego .

 1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2007 lub 2008.
 2. Wersja nadwozia sedan.
 3. Przystosowany do przewozu co najmniej 5 osób.
 4. Rozstaw osi co najmniej 2500 mm.
 5. Minimalne wymiary zewnętrzne w mm (4500 dł. x 1700szer. x 1400 wys.).
 6. Silnik wysokoprężny diesla o poj. nie mniejszej jak 1850 ccm i mocy nie mniejszej jak 100KM.
 7. Pojemność bagażnika nie mniejsza jak 500 litrów.
 8. Lakier nadwozia metalizowany.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU:

 1. trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości oraz napinaczami pirotechnicznymi;
 2. pasy bezpieczeństwa z tyłu;
 3. poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera;
 4. ABS wraz z systemem wspomagania nagłego hamowania;
 5. Immobiliser fabryczny;
 6. autoalarm fabryczny;
 7. regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy;
 8. wspomaganie układu kierowniczego;
 9. fotel kierowcy z regulacją wysokości;
 10. regulacja ustawienia świateł z miejsca kierowcy;
 11. elektrycznie sterowane szyby przednie;
 12. elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka zewnętrzne;
 13. klimatyzacja automatyczna;
 14. nawigacja satelitarna demontowana : ekran dotykowy o przekątnej min. 3,5”, menu w języku polskim, komunikaty głosowe, pamięć wewnętrzna min. 200 MB, możliwość rozszerzania pamięci kartą SD, złącze USB, zasilanie z baterii, ładowarka samochodowa podłączona do zapalniczki, antena wbudowana. Urządzenie to powinno posiadać szczegółową bazę mapową – aktualna mapa Polski z siecią dróg, planami miast, mapą topograficzną oraz obiektami użyteczności publicznej . Należy dołączyć również deklarację zgodności CE.
 15. komplet opon zimowych;
 16. drugi komplet felg stalowych;
 17. centralny zamek zdalnie sterowany;
 18. CB radio : powinno posiadać co najmniej 40 kanałów, moc wyjściową 4 W, typ modulacji AM/FM, wyświetlacz kanałów, filtry przeciwzakłóceniowe , zasilanie z gniazdka zapalniczki poprzez rozdzielacz, antena magnetyczna o mocy min. 50 W. Należy dołączyć również deklarację zgodności CE.
 19. osłony przeciwbłotne tylne;
 20. wewnętrzny obieg powietrza z filtrem przeciwpyłowym;
 21. instalacja radiowa z co najmniej 4 głośnikami oraz radiem z możliwością odtwarzania płyt CD oraz plików MP3;
 22. oświetlenie przestrzeni bagażowej;
 23. opony co najmniej 15”;
 24. gwarancja min: 2 lata na silnik i podzespoły, 3 lata na powłokę lakierniczą, 10 lat na perforację nadwozia;
 25. dywaniki gumowe na przód i tył;
 26. autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 34110000-1 Samochody osobowe.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia dwa tygodnie od daty zawarcia umowy.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena- oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wyliczone ze wzoru: cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 pkt x waga kryterium 100

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
do dnia: 2008-01-25 do godz. 9:00 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
dnia: 2008-01-25 do godz. 9:15


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-02-24

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr poz. 11109-2008 dnia 16.01.2008r.
_________________________________
Kierownik Zamawiającego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-01-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-01-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-01-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-01-16