RG.341-3/08 Mielnik, 2008-03-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

"Budowa drogi Wilanowo – Adamowo"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa38
17-307 Mielnik
Strona WWW. mielnik.com.pl
E-mail gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Stronie www.mielnik.com.pl (BIP)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego :
Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38;
17-307 Mielnik

SIWZ jest bezpłatna.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Wilanowo - Adamowo. , polegająca na wykonaniu nawierzchni żwirowej .
Realizacja inwestycji przewidziana jest na dwa lata. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje odcinek o długości 4,235 km i szer. nawierzchni drogi 6-7 mb ( zgodnie z dokumentacją projektową) oraz 27 cm gr. nawierzchni żwirowej .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.06.2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Określono w SIWZ

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6.500,00 zł , słownie: sześć tysięcy pięćset złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny – cena – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 ( sekretariat)
do dnia: 2008-04-08 do godz. 9:00


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)
do dnia: 2008-04-08 do godz. 9:15


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-05-08

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 53526-2008 .

____________________________________
Z up. Wójta

Tomasz Gorochowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-03-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-17