RG.341-4/08 Mielnik, 2008-03-20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

"Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Mielnik."

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt  Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
www.mielnik.com.pl
e-mail gmina@mielnik.com.pl
godz. urzędowania  7:30-15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
    www.mielnik.com.pl   (BIP)
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego . SIWZ jest bezpłatna..

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie wsi Mielnik położonej na działkach Nr 5068 i 6953  na odcinku 1,02 km.
Celem remontu jest wykonanie:
- nawierzchni żwirowej szer. 4,0m ( przekrój trasy) o gr. 20 cm.
- rurociągu przepustowego fi:50 cm z rur betonowych o dł. 8,00 m
- poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego o szer. 1,0 m .

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV  45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
  
VI. Termin wykonania zamówienia:
30.09.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Określono w SIWZ.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.500,00 zł .
słownie: dwa tysiące pięćset złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny – cena – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 ( sekretariat)
do dnia: 2008-04-15 do godz. 9:00


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte   w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)
do dnia: 2008-04-15 do godz. 9:15

                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-05-15
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania  aukcji elektronicznej

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 57527-2008  w dniu 20.03.2008r.
____________________________________

Z – up. Wójta

Tomasz Gorochowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-03-20

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-03-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-03-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-03-20