RG.341-5/08 Mielnik, 2008-04-03
                                                                                            

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: 

"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa38
17-307 Mielnik
Strona WWW. mielnik.com.pl
E-mail  gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
 WWW.mielnik.com.pl   (BIP)
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego . SIWZ jest bezpłatna.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo - Zastawa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 640 w rejonie osiedla mieszkaniowego i bazy PERN "Przyjaźń" Roboty przewidują montaż jednego słupa żelbetowego  oraz 13 słupów stalowych ocynkowanych na których będą zawieszone oprawy oświetleniowe. Oprawy oświetleniowe sodowe nadające się do recyklingu 100W, IP65, kosz z poliwęglanu odpornego na UV, korpus aluminiowy. Materiały , z których wykonane są  oprawy oświetleniowe musza gwarantować ich eksploatację przez min 15 lat bez obniżenia jej sprawności. Oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230V , 50Hz.
Trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie min 16000 godzin świecenia. Zastosować w oprawach źródła o podwyższonym  strumieniu świetlnym tzn. źródło 100W – co najmniej 10000 Lm.
W związku ze zwiększeniem mocy zgodnie z warunkami przyłączenia należy wymienić istniejące zabezpieczenie  przedlicznikowe - BiWts25A na BiWts35A.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzenie spełnienia  parametrów dotyczących oferowanych opraw, słupów i źródeł światła oraz jeden z dokumentów  tzn:
- aktualny certyfikat na znak B
- deklaracja zgodności

Szczegółowy zakres robót  zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, który stanowi tylko część pomocniczą w wycenie przedmiotu zamówienia..

kod CPV – 45316110-9  Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
        30.09.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.1    Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień :
        - kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze  do wykonywania sieci i instalacji elektrycznych
        - monterzy  - uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV

1.2    Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3    Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
1.4    Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.5    Udzielą:
          - 18 miesięcznej gwarancji na źródła światła
          - 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.500,00 zł
Słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny – cena – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 ( sekretariat)
do dnia: 2008-04-24 do godz. 9:00


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 ( sekretariat)
do dnia: 2008-04-24 do godz. 9:15

                          
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-05-24
                          
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych : NT 67356-2008 w dniu 03.04.2008r.

____________________________________
Z – up  Wójta Gminy Mielnik

Tomasz Gorochowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-04-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-03