RG.341-6/08 Mielnik, 19.05.2008r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-6/08. Nazwa zadania:

"Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na cele mieszkalne we wsi Tokary"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Strona www.mielnik.com.pl
E-mail gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30
 


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona www.mielnik.com.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego. SIWZ jest bezpłatna..

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe istniejącego budynku komunalnego polegające na przystosowaniu go na cele mieszkalne dla dwóch rodzin.
Zakres robót obejmuje :
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z wymianą uszkodzonych konstrukcji
drewnianych;
- rozbiórkę ścianek działowych na poddaszu;
- usunięcie warstw istniejącego stropu drewnianego;
- wymianę belek stropowych uszkodzonych;
- wykonanie kominów;
- wykonanie nowego stropu na parterze i poddaszu z ociepleniem konstrukcji blachowej;
-wykonanie nowych ścianek działowych;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
- wykonanie instalacji c.o. , c.w.u. i wod. - kan.
- wykonanie tynków i malowań;
- wykonanie posadzek

Szczegółowy zakres robót zawierają dokumentacje projektowe i przedmiary robót.
Do kosztów robót należy doliczyć 7% wartość podatku VAT.

Wspólny Słownik Zamówień:
kod CPV 4521100-0 Roboty budowlane w zakresie domów
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.
VI. Termin wykonania zamówienia:

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
1.5 W związku, z koniecznością zmiany pokrycia dachowego Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
1.6 . Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo – finansowy robót z wyszczególnieniem zakresu i wartości robót na rok 2008.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.700,00 zł ,
słownie: dwa tysiące siedemset złotych .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny: cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-06-11 do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego :

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)
 


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-11 o godz. 9:15
w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)
 


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-11

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.05.2008 r. pod nr ogłoszenia 104756-2008.
____________________________________
Z-up. Wójta

Tomasz Gorochowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-05-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-05-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-05-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-05-19