RG.341-7/08 Mielnik, 2008-06-02

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-7/08. Nazwa zadania:

"Remont budynku świetlicy w Moszczonie Królewskiej"

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Wójt Gminy Mielnik zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Strona www.mielnik.com.pl
E-mail gmina@mielnik.com.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona www.mielnik.com.pl (BIP)

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego. SIWZ jest bezpłatna.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano - remontowe istniejącego budynku świetlicy wiejskiej polegające na:
- wykonaniu nowych posadzek;
- wykonaniu nowych tynków i malowania ścian;
- wykonanie sufitów podwieszanych;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej;
- wykonanie pomieszczeń sanitarnych ( łazienki) ;
- wykonanie instalacji wewnętrznej wod. - kan.
- wykonanie ogrzewania kominkowego wraz z budową kominka.
- wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki.
- wykonanie drewnianych schodów ( zabiegowe) wewnętrzne na poddasze.

Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.
VI. Termin wykonania zamówienia:
12.09.2008r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 1.200,00 zł.
Słownie: jeden tysiąc dwieście złotych.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny: cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-06-24 do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego :

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 20 (sekretariat)


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-06-24 o godz. 9:15
w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
Pokój nr 9 (sala konferencyjna)


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-07-24

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2008 r. pod nr ogłoszenia 116454-2008.
____________________________________
Wójt Gminy Mielnik

  Z upoważnienia Wójta

Tomasz Gorochowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik, z up. Wójta: Tomasz Gorochowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-06-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-06-02