Uchwała Nr III/6/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. poz.645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072) oraz § 43- §47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Finansowo-Budżetowej następujących radnych:

1. Kazimierz Tobota,
2. Maciej Mormol,
3. Sławomir Leoniuk,
4. Krzysztof Nikitorowicz,
5. Olga Pogrebniak,
6. Henryk A. Symonowicz,
7. Mateusz Bukrewicz,
8. Kamil Zalewski,
9. Lucjan Kożuchowski.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) przedkładania wniosków dotyczących budżetu,
2) opiniowanie projektu budżetu gminy,
3) opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej,
4) opiniowanie zmian budżetu gminy,
5) opiniowanie zamiaru utworzenia rezerw celowych na finansowanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, ze środków zablokowanych kwot wydatków budżetowych,
6) opiniowanie informacji z realizacji budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
7) badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
8) występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi,
9) kontrola realizacji uchwał Rady będących w zakresie kompetencji komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • III/6/14 (PDF, 100,74 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/6/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19