Uchwała Nr III/7/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. poz.645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 oraz poz. 1072)  oraz § 43- §47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj.Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy następujących radnych:

1. Maciej Mormol,
2. Mateusz Bukrewicz,
3. Krzysztof Nikitorowicz,
4. Barbara Dekarz,
5. Andrzej Wierzba,
6. Olga Pogrebniak,
7. Kamil Zalewski,
8. Jerzy Weremjewicz,
9. Paweł G. Pura,
10. Franciszek Butkiewicz.

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) inwestycji w zakresie:

a) dróg gminnych i ulic, tras rowerowych,
b) wodociągów i kanalizacji,
c) infrastruktury ochrony środowiska,
d) infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej,
e) infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowo-uzdrowiskowej,
f) utrzymania czystości i porządku w gminie,
g) promocji gminy i jej walorów,
h) współpracy przygranicznej,
i) rolnictwa, leśnictwa, rybactwa oraz łowiectwa,
j) lokalnego transportu zbiorowego,
k) rozwoju infrastruktury drogowej dróg powiatowych i wojewódzkich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

 

Załączniki do treści

  • III/7/14 (PDF, 99,91 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Nikitorowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-12-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-12-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-12-19