Uchwała Nr XXIX/210/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz art. 216 ust.2 pkt 5  i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXVI/191/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1  ust. 1  i 2  otrzymują nowe brzmienie:

„1.  Przebudowę drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km. rob. 1+406 - 3+245 - 983.439,00zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 00/100).

2.  Remont nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie Gminy Mielnik - 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/210/14 (PDF, 99,12 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02