Uchwała Nr XXIX/211/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645) art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 951, poz. 1513; z 2013r. poz. 21, poz. 165) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia udzielić pomocy finansowej Spółce Wodnej „Sosnowiec„ w Mielniku z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w wysokości 6.958,00zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2014 rok.

§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminną Spółką Wodną „Sosnowiec” a Gminą Mielnik.

§ 4. Do zawarcia umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz- Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/211/14 (PDF, 96,72 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/211/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02