Uchwała Nr XXIX/215/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2014r.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568;zm. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.875; z 2007r. Nr 192, poz. 1394; z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

4) Parafii Prawosławnej p.w. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Alina Hackiewicz- Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/215/14 (PDF, 100,07 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/215/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy ...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02