Uchwała Nr XXIX/220/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm) oraz art. 190 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 lipca1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw1 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190; z z 2011r. Nr 34, poz. 172) Rada Gminy Mielnik uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Władysława Stankiewicza w okręgu wyborczym nr 4 na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Mielnik do:

1) niezwłocznego doręczenia uchwały Panu Władysławowi Stankiewicz;
2) przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Podlskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXIX/220/14 (PDF, 96,05 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIX/220/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-04-02