Uchwała Nr XXX/226/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

     Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/191/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013r. i Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1.  Przebudowę drogi powiatowej nr 1770B Wilanowo - Tokary wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w km. rob. 1+406 - 3+245 - 1.016.172,00zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXX/226/14 (PDF, 98,9 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/226/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-23