Uchwała Nr XXX/230/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/199/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Celem niniejszego programu jest”.
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu gminy Mielnik,
2) opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów„

2. § 4 punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. § 4 pkt 4) przekazywanie pod tymczasową opiekę gminy Mielnik zwierząt, w tym zwierząt gospodarkich, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, odebranych w wyniku nieprzestrzegania ustawy o ochronie zwierząt, itp.) utraciły właściciela- na podstawie zawartej umowy z gospodarstwem rolnym położonym w Mielniku ul. Brzeska 210”.

3. § 4 punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ pkt 5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych (w szczególności w przypadkach zdarzeń drogowych) oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów ustawy o ochronie zwierząt- na podstawie zawartej umowy z gabinetem weterynaryjnym ”MAX-VET„ , Władysław Stankiewicz, ul. B. Głowackiego 156, 17-300 Siemiatycze”.

4. w § 5 skreśla się treść punktu 3,

5. skreśla się treść § 7 i 8,

6. § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. Program realizowany będzie z budżetu gminy Mielnik na rok 2014 w kwocie 20.000,00zł. Środki te wydatkowane będą na realizację programu, tj.”.
1) odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schronisku, usypianie ślepych miotów,
2) zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
3) w zakresie zapewnienia miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich umieszczonych na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt według przedstawionych faktur".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXX/230/14 (PDF, 103,08 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/230/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-23