Uchwała Nr XXX/231/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2014r.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568;zm. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.875; z 2007r. Nr 192, poz. 1394; z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) oraz  Uchwały Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014r. poz. 1368), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 35 000,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXX/231/14 (PDF, 99,44 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/231/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mie...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodnicząca Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2014-06-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-06-23

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-06-23