Uchwała Nr XXXII/234/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. .Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, 1318; zm. z 2014r. poz. 379) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267; zm. z 2014r. poz. 183) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§1. Po rozpatrzeniu skargi Pani H         A          na działalność Wójta Gminy Mielnik oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku przekazanej Radzie Gminy Mielnik w dinu 23 lipca 2014r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, po uwzględnieniu opinii Komisji Rewizyjnej sformułowanej na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia i 26 sierpnia br. postanawia się uznać skargę:

1) na Wójta Gminy Mielnik - za zasadną;
2) na Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku - za niezasadną.

§2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1. stanowi załącznik do uchwały.

§3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik do poinformowania Skarżącą i Podlaski Urząd Województwa w Białymstoku o sposobie załatwienia skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 


Dodatkowe informacje od redakcji: dane osobowe zawarte w uchwale i uzasadnieniu do niej poddano anonimizacji (podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 

Załączniki do treści

  • XXXII/234/14 (PDF, 2,24 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/234/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-29