Uchwała Nr XXXII/235/14
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku

    Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645; zm. z 2014r. poz. 379) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 267; zm. z 2014r. poz. 183) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§1.   Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez: Inicjatywa - Patrzeć URZĘDNIKOM NA RĘCE - Biznes Optymalizuje Administrację Publiczną <stopaferom@samorzad.pl> reprezentowaną przez Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp zo.o. ul. Poligonowa 1; 04-051 Warszawa na działalność Kierownika JO Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku przekazanej Radzie Gminy Mielnik w dniu 20 sierpnia 2014 roku, po uwzględnieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej sformułownego na posiedzeniu w dniu 12 września br., postanawia się uznać skargę za niezasadną.

§2.   Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§3.   Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Alina Hackiewicz-Stępień

 

Załączniki do treści

  • XXXII/235/14 (PDF, 220,43 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/235/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku(uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Alina Hackiewicz-Stępień

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Markiewicz

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Kamil Markiewicz

Data wprowadzenia: 2014-09-29

Modyfikujący: Kamil Markiewicz

Data modyfikacji: 2014-09-29

Opublikował: Kamil Markiewicz

Data publikacji: 2014-09-29